Положення про батьківську раду та батьківський комітет Житомирської гуманітарної гімназії №1

Затверджено

Загальногімназійною

батьківською конференцією

від 12 вересня 2011 року

 

Положення
про батьківську раду та батьківський комітет Житомирської гуманітарної гімназії №1

  1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964.

1.2. У своїй діяльності  батьківський комітет керується Конституцією УкраїниЗаконами України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, статутом Житомирської гуманітарної гімназії №1, цим положенням.

1.3. Органом батьківського самоврядування у гімназії є загальні збори (конференція) батьків.

1.4. У період між загальними зборами (конференціями) діє батьківська рада, яка створюється за рішенням загальних зборів (конференцій) батьків гімназії або ради гімназії.

1.5. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.

1.6. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу.

  1. Мета і завдання діяльності батьківської ради та батьківського комітету

2.1. Метою діяльності батьківської ради та батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу гімназії в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківських рад і батьківських комітетів є:

2.2.1. допомога у здобутті учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

2.2.2. запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

2.2.3. сприяння збереженню життя і здоров’я учнів;

2.2.4. в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

2.2.5. сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

2.2.6. всебічне зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

2.2.7. залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

2.2.8. організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

2.2.9. допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

  1. Створення батьківських рад та батьківських комітетів

3.1. Батьківська рада навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах (конференції) гімназії на початку навчального року.

3.2. Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів (конференції) батьків гімназії. До складу батьківської ради мають входити директор гімназії та представники батьківських комітетів від кожного классу.

3.3. Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів (конференцій), але не може перевищувати трьох років.

3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах (конференції).

3.5. Для ведення систематичної роботи батьківська рада обирає зі свого складу  голову, його заступника і секретаря;

3.6. Батьківський комітет обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу (групи) в складі голови та 3 – 5 членів на один рік.

3.7. Батьківська рада, батьківські комітети мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

3.8. Голова батьківської ради є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

3.9. Директор загальноосвітнього навчального закладу є членом батьківської ради, класний керівник – батьківського комітету з правом дорадчого голосу.

  1. Організація і зміст роботи батьківських комітетів

4.1. Засідання батьківської ради та батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

4.2. Під керівництвом членів батьківської ради в гімназії можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою.

4.3. Батьківська рада і батьківський комітет планують свою роботу на основі плану роботи гімназії, рішень батьківських зборів (конференцій), місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора гімназії, педагогічної ради, порадами класного керівника.

4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори (конференцію) батьків. Кількість делегатів на конференцію від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.

4.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором гімназії і більшістю членів батьківської ради вирішуються місцевими органами управління освітою.

Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом розглядаються на засіданнях батьківської ради.

4.6. Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальними зборами (конференцією) батьків, а батьківський комітет – перед класними батьківськими зборами в день виборів нового складу ради та комітету.

За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківських рад та батьківських комітетів.

4.7. Батьківські ради ведуть протоколи своїх засідань і зборів (конференцій), які зберігаються в справах гімназії і передаються по акту новому складу батьківських рад.

  1. Права та обов’язки батьківських рад та батьківських комітетів

5.1. Батьківська рада та батьківські комітети мають право:

5.1.1 створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

5.1.2. встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги гімназії в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

5.1.3. вносити на розгляд адміністрації, педагогічної ради та Ради гімназії пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Адміністрація навчального закладу, педагогічна рада та Рада гімназії зобов’язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківського комітету і довести до його відома прийняті рішення;

5.1.4. за необхідності заслуховувати повідомлення адміністрації, педагогічної ради та Ради гімназії про стан і перспективи роботи гімназії, а також їх роз’яснень з окремих питань, які турбують батьків;

5.1.5. за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

5.1.6. скликати загальні (класні) батьківські збори (конференції);

5.1.7. брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

5.1.8. залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

5.1.9. організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у навчальному закладі;

5.1.10. брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в гімназії;

5.1.12. рекомендувати своїх членів до складу ради гімназії;

5.1.13. брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу гімназії;

5.1.14. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

5.2. Батьківські ради та батьківські комітети зобов’язані:

5.2.1. вести протоколи засідань і батьківських зборів.

5.2.2. надавати інформацію про діяльність батьківської ради та батьківських комітетів у разі необхідності за проханням директора гімназії або відповідного органу управління освітою;

5.2.3. підвищувати ефективність діяльності батьківських рад та батьківських комітетів.

 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!