СТАТУТ

СТАТУТ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ № 1
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Житомир
2016 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ЖИТОМИРСЬКА ГУМАНІТАРНІ ГІМНАЗІЯ (далі у тексті – ЖГГ № 1 або загальноосвітній навчальний заклад, гімназія) – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей.
1.2. Повне найменування навчального закладу: ЖИТОМИРСЬКА ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №1, скорочене найменування – ЖГГ № 1.
1.3. ЖГГ № 1 зареєстрована згідно з рішенням Житомирського міськвиконкому від 24.05.99 №160-ЖОЮ.
1.4. З моменту державної реєстрації ЖИТОМИРСЬКА ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №1 є юридичною особою, має відповідний (самостійний) баланс, рахунки у Державній казначейській службі України в м. Житомирі (в установах банків), печатку та штамп зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ, виступає учасником адміністративно-правових, господарсько-правових та цивільно-правових відносин.
1.5. ЖМГ № 1 може мати символіку зі своїм найменуванням українською, англійською мовами, іншу атрибутику, зразки якої погоджуються з органом засновника, якому підпорядковується загальноосвітній навчальний заклад, та реєструються у порядку встановленому чинним законодавством.
1.6. ЖМГ № 1 у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», законами України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами профільного міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.
1.7. Засновником ЖИТОМИРСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ №1 є Житомирська міська рада, яка діє від імені територіальної громади м.Житомира, здійснює її фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.
1.8. ЖГГ № 1 підпорядковується виконавчому органу місцевого самоврядування м.Житомира – управлінню (департаменту) освіти Житомирської міської ради, що здійснює від імені Засновника контроль за її діяльністю та інші необхідні функції.
1.9. Юридична адреса ЖИТОМИРСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ №1: 10009, місто Житомир, вул. Вітрука, 55, код ЄДРПОУ 25754616.

ІІ. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою ЖГГ № 1 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти і поглиблене вивчення окремих предметів відповідно до профілю, який визначається на основі заяв батьків, рекомендацій педагогів і психолога, з урахуванням вимог часу відповідно до чинного законодавства. ЖГГ №1 створює сприятливі умови для всебічного розвитку обдарованих і здійбних дітей; реалізує права громадян на загальну середню освіту і виховання в інтересах особи, суспільства, держави.
2.2. Предметом діяльності ЖГГ № 1 є загальна середня освіта. Освітня діяльність загальноосвітнього навчального закладу – цілеспрямований процес надання систематизованих знань про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якої є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.
2.3. Головними завданнями ЖГГ № 1 є:
– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
– виховання громадянина України;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
– виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
– реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Форма власності ЖИТОМИРСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ №1 – комунальна.
3.2. ЖГГ № 1 створена на підставі рішення та за кошти Засновника в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3.3. Структура та штат ЖГГ № 1 розробляються його керівником у межах видатків на оплату праці та затверджуються виконавчим органом місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває загальноосвітній навчальний заклад.
3.3.1. ЖГГ №1 – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня, з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю.
3.3.2 У загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися та функціонувати відділи, кабінети, центри, лабораторії, постійно діючі та тимчасові оздоровчі та профільні табори, бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні, гаражі, методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба та інші підрозділи.
3.4. ЖГГ № 1 самостійно приймає рішення в межах компетенції, наданої: чинним законодавством України, рішеннями засновника, розпорядженнями міського голови, наказами управління (департамент) Житомирської міської ради та даним Статутом.
3.5. ЖГГ № 1 має право:
3.5.1. Проходити в установленому порядку державну атестацію.
3.5.2. Визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти (виконавчим органом місцевого самоврядування, в сфері управління якого знаходиться).
3.5.3. Визначати варіативну частину робочого навчального плану.
3.5.4. В установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.
3.5.5. Спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, якщо це не суперечить законодавству України.
3.5.6. Надавати платні освітні послуги за рахунок батьківських коштів для проведення додаткових консультацій, факультативів, гуртків тощо відповідно до чинного законодавства.
3.5.7. Використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу.
3.5.8. Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.
3.5.9. Залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.
3.5.10. Розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
3.5.11. За погодженням з управлінням освіти створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
3.5.12. За погодженням з управлінням освіти створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об’єднання з дошкільними та позашкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб.
3.5.13. Для задоволення допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб громадян може входити до складу освітніх округів, спілок, інших об’єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій.
3.5.14. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради гімназії може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.
3.5.15. ЖГГ № 1 має інші права, відповідно до чинного законодавства України.
3.6. ЖГГ № 1 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
3.6.1. Безпечні умови освітньої діяльності.
3.6.2. Дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти.
3.6.3. Дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами.
3.6.4. Дотримання фінансової дисципліни.
3.6.5. Дотримання чинного законодавства при наданні освітніх послуг.
3.7. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та інших учасників навчально-виховного процесу забезпечується в ЖГГ № 1 відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших норм чинного законодавства, а відповідні умови для його організації забезпечуються керівником ЖГГ № 1.
3.8. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами визначаються відповідно до чинного законодавства та угод, що укладені між ними.
3.9. У ЖГГ № 1 мова навчання визначається згідно з Конституцією України відповідно до чинного законодавства.
3.10. У ЖГГ № 1 здійснюється поглиблене вивчення окремих предметів відповідно до профілю.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. ЖГГ № 1 організовує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи.
4.1.1. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ЖГГ № 1, визначаються перспективи її розвитку.
4.1.2. План роботи затверджується радою загальноосвітнього навчального закладу.
4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених профільним міністерством, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
4.2.1. Робочий навчальний план погоджується радою ЖГГ № 1 і затверджується управлінням освіти.
4.2.2. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
4.2.3. ЖГГ № 1 у межах часу, передбаченого навчальним планом, самостійно встановлює структуру навчального року, а також тривалість навчального тижня.
4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ЖГГ № 1 мають право самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, рекомендовані профільним міністерством (Міністерством освіти і науки України), а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
4.4. ЖГГ № 1 здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання.
4.4.1. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у ЖГГ № 1 організовується відповідно до норм чинного законодавства.
4.4.2. У ЖГГ № 1 навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою, використовуються інноваційні технології навчання.
4.5. Зарахування учнів до ЖГГ №1 здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними та затверджуються директором ЖГГ №1 за погодженням з управлінням (департаментом) освіти Житомирської міської ради, з урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до навчання
4.6. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого загальноосвітнього навчального закладу. Переведення учнів до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня у порядку, встановленому чинним законодавством.
4.7. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється відповідно до чинного законодавства.
4.7.1. Порядок поділу класів на групи при поглибленому вивченні основної іноземної мови та при вивченні другої іноземної мови здійснюється відповідно до встановлених нормативів.
4.7.2. Поглиблене вивчення окремих предметів відповідно до обраного профілю здійснюється за навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням цих предметів та програмами профільного навчання, затвердженими в установленому порядку. Усі інші предмети в ЖГГ № 1 вивчаються за програмами для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень Державного стандарту).
4.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються ЖГГ № 1 в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
4.9. Навчальні заняття розпочинаються щорічно 1 вересня у «День знань» і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
4.9.1. Навчальний рік поділяється на семестри, якщо інше не визначено згідно з даним Статутом та відповідно до чинного законодавства.
4.9.2. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання програм з усіх предметів і не може бути меншою 34 тижнів.
4.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
4.11. За погодженням з виконавчим органом місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває ЖГГ № 1, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
4.12. Тривалість уроків у ЖГГ № 1 становить у п’ятих-одинадцятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Житомирської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
4.12.1 У школі ІІІ ступеню ЖГГ № 1 допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.
4.13. Тижневий режим роботи, щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою ЖГГ № 1 і затверджується директором.
4.14. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ЖГГ № 1 проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
4.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
4.16. У ЖГГ № 1 визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
4.17. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
4.18. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома батьків або осіб, які їх замінюють, та учнів класним керівником.
4.19. Порядок переведення і випуск учнів ЖГГ № 1 визначається відповідно до чинного законодавства.
4.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається відповідно до чинного законодавства України.
4.21. Учням, які закінчили певний ступінь загальноосвітнього навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
4.21.1. По закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
4.21.2. По закінченні загальноосвітнього навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
4.22. За рішенням педагогічної ради ЖГГ № 1, погодженим з виконавчим органом місцевого самоврядування (органом управління освітою), у сфері управління якого перебуває загальноосвітній навчальний заклад, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів та переведення їх до закладу за місцем проживання.
4.23. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.
4.24. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради ЖГГ № 1 щодо відрахування дитини до місцевого органу управління освітою.
4.25. Учні гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмету, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватись із ЖГГ№1
4.26. Рішення про відрахування із ЖГГ № 1 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.
4.27. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальний лист; грамота; свідоцтво з відзнакою про базову загальну середню освіту; золота, срібна медаль; цінний подарунок; стипендія та інші матеріальні заохочення в межах коштів, передбачених у кошторисі ЖГГ № 1 на ці цілі.
4.28. У ЖГГ № 1 забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
4.28.1. Примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
4.29. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ЖМГ № 1 є: учні (вихованці); керівник (директор) та його заступники; педагогічні працівники; психологи, бібліотекарі та інші спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють.
5.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
5.3. Учень має право на:
5.3.1. Доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти.
5.3.2. Безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
5.3.3. Вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять.
5.3.4. Користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою ЖГГ № 1.
5.3.5. Доступ до інформації з усіх галузей знань.
5.3.6. Участь в різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.
5.3.7. Отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг.
5.3.8. Ознайомлення з результатами оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин.
5.3.9. Участь у роботі органів громадського самоврядування ЖГГ № 1.
5.3.10. Участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців).
5.3.11. Участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.
5.3.12. Захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій та бездіяльності осіб, які порушують права або принижують честь, гідність учня.
5.3.13. Повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.
5.4. Має інші права, передбачені Конституцією та законами України.
5.5. Учень зобов’язаний:
5.5.1. Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти.
5.5.2. Підвищувати свій загальнокультурний рівень.
5.5.3. Брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом ЖГГ № 1, цим Статутом.
5.5.4. Дотримуватися вимог чинного законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників ЖГГ № 1.
5.5.5. Виконувати законні вимоги педагогічних працівників ЖГГ № 1.
5.5.6. Дотримуватися вимог цього Статуту та правил внутрішнього(трудового) розпорядку ЖГГ № 1.
5.5.7. Дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу.
5.5.8. Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.
5.5.9. Не запізнюватися на заняття, не пропускати їх без поважних причин, дотримуватися дисципліни під час занять і на перервах.
5.5.10. Дотримуватися правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, типових правил охорони життя людей на водних об’єктах України, інших правил і норм.
5.5.11. Дотримуватися правил особистої гігієни.
5.5.12. Дотримуватися форми одягу рекомендованого зразка.
5.6. Учень (вихованець) має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.
5.7. Учню забороняється:
5.7.1. Допускати прояви грубості, вульгарності.
5.7.2. Палити у приміщеннях і на території ЖГГ № 1.
5.7.3. Використовувати піротехнічні (вибухові) пристрої.
5.7.4. Користуватися мобільним телефоном під час навчально-виховного процесу.
5.7.5. Вживати алкогольні напої, наркотичні, токсичні речовини.
5.7.6. Псувати державне, громадське та особисте майно.
5.8. Учні ЖГГ № 1 залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
5.9. Педагогічним працівником ЖГГ № 1 може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
5.10. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора з навчально-виховної роботи та інших педагогічних працівників здійснюється управлінням освіти Житомирської міської ради за поданням директора ЖГГ № 1. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників здійснює директор ЖГГ № 1 відповідно до чинного трудового законодавства.
5.11. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається відповідно до чинного законодавства директором ЖГГ № 1 і затверджується управлінням освіти Житомирської міської ради.
5.12. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
5.13. Перерозподіл педагогічного навантаження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5.14. Директор ЖГГ № 1 з числа штатних педагогічних працівників призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, особливості трудової діяльності яких визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.
5.15. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
5.15.1. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність ЖГГ № 1, здійснюється лише за їх згодою.
5.16. Педагогічні працівники ЖГГ № 1 мають право:
5.16.1. Захищати професійну честь та гідність.
5.16.2. Самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів (вихованців).
5.16.3. Брати участь у роботі методичних комісій, об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи.
5.16.4. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу.
5.16.5. Проявляти педагогічну ініціативу.
5.16.6. Здійснювати підвищення кваліфікації: навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
5.16.7. Проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації.
5.16.8. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування ЖГГ № 1.
5.16.9. Вносити керівництву ЖГГ № 1 і виконавчому органу місцевого самоврядування, якому підпорядковується загальноосвітній навчальний заклад пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи.
5.16.10. На належне матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
5.16.11. Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
5.17. Педагогічні працівники мають інші права відповідно до чинного законодавства.
5.18. Педагогічні працівники ЖГГ № 1 зобов’язані:
5.18.1. Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.
5.18.2. Контролювати рівень навчальних досягнень учнів.
5.18.3. Забезпечити відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, встановленим чинним законодавством, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора ЖГГ № 1.
5.18.4. Сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя.
5.18.5. Сприяти зростанню іміджу ЖГГ № 1.
5.18.6. Виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі.
5.18.7. Виховувати в учнів (вихованців) шанобливе ставлення до батьків, жінки, старших за віком, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України.
5.18.8. Готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.
5.18.9. Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та їх батьків.
5.18.10. Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну.
5.18.11. Брати участь у роботі педагогічної ради.
5.18.12. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру.
5.18.13. Виконувати вимоги цього Статуту, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудового договору (контракту).
5.18.14. Виконувати накази і розпорядження директора ЖГГ № 1, управління (департаменту) освіти Житомирської міської ради.
5.18.15. Дотримуватися інших вимог чинного законодавства України.
5.19. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ЖГГ № 1, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
5.20. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку ЖГГ № 1.
5.21. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
5.21.1. Створювати батьківські громадські організації, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування.
5.21.2. Звертатись до органів управління освітою, директора ЖГГ № 1 і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей.
5.21.3. Приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ЖГГ № 1.
5.21.4. Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ЖГГ № 1.
5.21.5. На захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування ЖГГ № 1 та у відповідних державних, судових органах.
5.22. Мають інші права відповідно до чинного законодавства.
5.23. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
5.23.1. Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання.
5.23.2. Забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту ЖГГ № 1.
5.23.3. Поважати честь і гідність дитини, учнів та працівників ЖГГ № 1.
5.23.4. Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей.
5.23.5. Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів.
5.23.6. Виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
5.24. Батьки та особи, які їх замінюють, мають інші обов’язки відповідно до чинного законодавства, укладених із ЖГГ № 1 договорів.
5.25. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, ЖГГ № 1 може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
5.26. Представники громадськості (батьки або особи, які їх замінюють) мають право:
5.26.1. Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ЖГГ № 1.
5.26.2. Керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями.
5.26.3. Сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ЖГГ № 1.
5.26.4. Брати участь в організації навчально-виховного процесу.
5.26.5. Проводити зібрання та наради та приймати на них рішення простою більшістю голосів з питань діяльності ЖГГ № 1 в межах чинного законодавства.
5.27. Представники громадськості мають інші права відповідно до чинного законодавства.
5.28. Представники громадськості (батьки або особи, які їх замінюють) зобов’язані:
5.28.1. Дотримуватися Статуту ЖГГ № 1, виконувати накази та розпорядження директора ЖГГ № 1, рішення органів громадського самоврядування.
5.28.2. Захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, інформувати учнів про шкідливість і небезпечність вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
5.29. Представники громадськості мають інші обов’язки відповідно до чинного законодавства.
5.30. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.
5.31. В разі порушення прав, свобод або охоронюваних законом інтересів учасників навчально-виховного процесу ЖГГ № 1, за клопотанням батьків (осіб, що їх замінюють) чи класного керівника педагогічна рада ЖГГ № 1 спільно з радою ЖГГ № 1 розглядає питання подальшого перебування у загальноосвітньому навчальному закладі особи, яка допустила порушення даного Статуту та правил внутрішнього розпорядку.
5.31.1. Спільне засідання педагогічної ради та ради ЖГГ № 1 щодо порушення учасниками навчально-виховного процесу Статуту чи правил внутрішнього (трудового) розпорядку відбувається за умови присутності 2/3 від складу кожного з вказаних органів. До участі у засіданні запрошуються особи, які заявили клопотання про розгляд відповідного питання, та особа (законний представник), яка допустила порушення вимог цього Статуту чи правил внутрішнього розпорядку. У разі відсутності без поважних причин осіб, які повідомлені про час і місце спільного засідання педагогічної ради та ради ЖГГ № 1, клопотання розглядаються у присутності тих осіб, які з’явилися. За результатами розгляду на спільному засіданні педагогічної ради та батьківського комітету приймається рішення простою більшістю голосів, про що повідомляється директор ЖГГ № 1, який вживає заходів до його реалізації у порядку, передбаченому чинним законодавством.

VІ. УПРАВЛІННЯ ЖГГ №1

6.1. Управління ЖГГ № 1 здійснюється його засновником (власником) через виконавчий орган місцевого самоврядування м. Житомира, якому підпорядкований загальноосвітній навчальний заклад – управління (департамент) освіти Житомирської міської ради.
6.2. Безпосереднє керівництво ЖГГ № 1 здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів у порядку, встановленому чинним законодавством.
6.3. Директор ЖГГ № 1 призначається і звільняється з посади начальником управління (департаменту) освіти Житомирської міської ради за погодженням з міським головою.
6.4. Директор ЖГГ № 1:
6.4.1. Здійснює загальне керівництво ЖГГ № 1, керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників.
6.4.2. Організовує навчально-виховний процес.
6.4.3. Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів.
6.4.4. Відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу.
6.4.5. Створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи.
6.4.6. Контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни.
6.4.7. Забезпечує дотримання в ЖГГ № 1 вимог чинного господарського, цивільного, трудового та іншого законодавства в тому числі: з охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, правил техніки безпеки, норм з охорони праці, несе за їх незабезпечення персональну відповідальність.
6.4.8. Підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів.
6.4.9. Сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами.
6.4.10. Відповідає за виконання державних гарантій щодо доступності і безоплатності загальної середньої освіти у ЖГГ № 1.
6.4.11. Забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
6.4.12. Відповідає за організацію харчування і медичного обслуговування учнів.
6.4.13. Вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків, тютюну.
6.4.14. Без доручення діє від імені ЖГГ № 1, представляє її інтереси у зносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, фізичними особами і відповідає перед управлінням освіти та Засновником за результати діяльності ЖГГ № 1.
6.4.15. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЖИТОМИРСЬКОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ №1, подає пропозиції щодо формування кошторису, організовує виконання кошторису доходів і видатків, укладає угоди (договори), відкриває в установленому порядку рахунки в установах банків або органах Державної казначейської служби.
6.4.16. Видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання.
6.4.17. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.
6.4.18. Установлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам ЖГГ № 1, в тому числі педагогічним, вживає інших заходів заохочення, а також заходів дисциплінарного впливу.
6.4.19. Призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками.
6.4.20. Здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені строки обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.
6.4.21. За погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників ЖГГ № 1.
6.4.22. Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.
6.4.23. Зобов’язаний виконувати вимоги чинного законодавства, рішень і розпоряджень засновника, наказів і розпоряджень начальника управління (департаменту) освіти Житомирської міської ради та даний Статут.
6.4.24. Несе відповідальність за свою діяльність, виконання покладених на ЖГГ № 1 завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, що знаходиться на балансі (переданого в користування, розпорядження, володіння, оперативне управління) ЖГГ № 1, перед учнями, батьками, працівниками, засновником, виконавчим органом місцевого самоврядування якому підпорядкований загальноосвітній навчальний заклад тощо.
6.4.25. Відповідає за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.
6.4.26. Створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
6.5.Повноваження та функціональні обов’язки головного бухгалтера, інших працівників бухгалтерської служби визначаються відповідно до чинного законодавства.
6.6.У ЖГГ № 1 створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління – педагогічна рада, яку очолює директор.
6.7. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менше як чотири рази на рік.
6.8. Педагогічна рада ЖГГ № 1 розглядає питання:
6.8.1. Удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
6.8.2. Планування та режиму роботи ЖГГ № 1
6.8.3. Застосування варіативної складової робочого навчального плану.
6.8.4. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу, їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні.
6.8.5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду.
6.8.6. Участі в інноваційній та експериментальній діяльності ЖГГ № 1, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами.
6.8.7. Морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників ЖГГ № 1.
6.8.8. Морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу.
6.8.9. Притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків.
6.8.10. Педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю ЖГГ № 1 .
6.9. Вищим органом громадського самоврядування ЖГГ № 1 є загальні збори (конференція) трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
6.10. У загальних зборах трудового колективу беруть участь всі працівники ЖГГ № 1 .
6.10.1. Для участі у загальних зборах без права голосу можуть запрошуватися учні, батьки або особи, що їх замінюють, представники громадськості, представники засновника, управління (департаменту) освіти, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
6.10.2. Учні, батьки або особи, що їх замінюють, представники засновника, управління (департаменту) освіти, присутні на загальних зборах, мають право голосу при формуванні (обранні) ради або піклувальної ради ЖГГ № 1.
6.10.3. У випадку формування (обрання) ради та піклувальної ради ЖГГ № 1 для участі у загальних зборах адміністрацією ЖГГ № 1 мають бути обов’язково запрошені: по одному представнику від батьківського комітету кожного класу; по одному представнику кожного класу від учнів школи ІІ-ІІІ ступенів; один представник від засновника або управління (департаменту) освіти.
6.10.4. При формуванні (обранні) ради та піклувальної ради ЖГГ № 1 склад голосуючих від трудового колективу та управління освіти і від батьків та учнів має бути в рівних пропорціях.
6.10.5. У випадку формування (обрання) ради та піклувальної ради ЖГГ № 1 загальні збори правомірні, якщо на них присутні 2/3 від загальної кількості осіб з урахуванням підпунктів 6.10.3., 6.10.4. цього Статуту. Рішення приймається простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.
6.11. Про загальні збори трудового колективу працівники ЖГГ № 1 та інші учасники мають бути повідомлені адміністрацією завчасно – не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення таких зборів.
6.12. При проведенні загальних зборів працівниками ЖГГ № 1 формується порядок денний, обираються голова та секретар зборів.
6.13. Загальні збори (конференція) правомірні, якщо в їхній роботі бере участь не менше 2/3 від загальної (фактичної) чисельності працівників ЖГГ № 1. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на зборах працівників.
6.14. Право скликати загальні збори (конференцію) мають: голова ради ЖГГ № 1; не менше третини (1/3) від загальної кількості працівників; профспілковий комітет; директор ЖГГ № 1; засновник (його уповноважений орган); не менше третини від представників батьківських комітетів класів та учнів гімназії визначених відповідно до п.п.6.10.3.
6.15. Загальні збори (конференція) трудового колективу:
6.15.1. Обирають раду ЖГГ № 1, її голову, встановлюють строк її повноважень. До складу ради ЖГГ № 1 можуть входити представники громадськості, батьки або особи, що їх замінюють, учні, працівники ЖГГ № 1.
6.15.2. Заслуховують звіт директора ЖГГ № 1 і голови ради щодо діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
6.15.3. Обирають голову та членів первинної організації профспілки (профспілкового комітету) відповідно до чинного законодавства.
6.15.4. Приймають рішення про створення та визначають склад внутрішньої ревізійної комісії ЖГГ № 1, заслуховують її звіт.
6.15.5. Схвалюють колективний договір, зміни і доповнення до нього.
6.15.6. За поданням директора ЖГГ № 1 затверджують правила внутрішнього (трудового) розпорядку.
6.15.7. Розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ЖГГ № 1.
6.15.8. Затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності ЖГГ № 1.
6.15.9. В межах чинного законодавства приймають рішення про стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників ЖГГ № 1.
6.15.10. Приймають інші рішення та розглядають інші питання в межах чинного законодавства України.
6.16. У ЖГГ № 1 за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які встановлюються чинним законодавством, а у випадку неврегульованості чинним законодавством розробляються і затверджуються органом, який прийняв рішення про їх створення.
6.17. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада ЖГГ № 1.
6.18. Метою діяльності ради ЖГГ № 1 є:
6.18.1. Сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу.
6.18.2. Об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ЖГГ № 1 та удосконалення навчально-виховного процесу.
6.18.3. Формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ЖМГ № 3.
6.18.4. Розширення колегіальних форм управління ЖГГ № 1.
6.18.5. Підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
6.19. Основними завданнями ради ЖГГ № 1 є:
6.19.1. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями.
6.19.2. Визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу.
6.19.3. Формування навичок здорового способу життя.
6.19.4. Створення належного педагогічного клімату в ЖГГ № 1.
6.19.5. Сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду.
6.19.6. Підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів.
6.19.7. Сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців).
6.19.8. Ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти.
6.19.9. Стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей.
6.19.10. Зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
6.20. До ради обираються в рівній кількості представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) гімназії, батьків і громадськості.
6.21. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) ЖГГ № 1.
6.22. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).
6.23. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
6.24. Рада ЖГГ № 1 діє на засадах:
6.24.1. Пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави.
6.24.2. Дотримання вимог законодавства України.
6.24.3. Колегіальності ухвалення рішень.
6.24.4. Добровільності і рівноправності членства.
6.24.5. Гласності.
6.25. Рада працює за планом, що затверджується на першому її засіданні після її обрання.
6.26. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.
6.27. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ЖМГ № 3, засновника (управлінням освіти), а також членів ради.
6.28. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
6.29. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
6.30. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та даному Статуту, доводяться в 7-й денний строк до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
6.31. У разі незгоди адміністрації ЖГГ № 1 з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
6.32. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ЖГГ № 1.
6.33. Очолює раду ЖГГ № 1 голова, який обирається із складу ради.
6.34. Голова ради може бути членом педагогічної ради.
6.35. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
6.36. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
6.37. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ЖГГ № 1, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
6.38. Рада ЖГГ № 1:
6.38.1. Організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій) трудового колективу.
6.38.2. Вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин.
6.38.3. Спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ЖГГ № 1 та здійснює контроль за його виконанням.
6.38.4. Разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ЖГГ № 1.
6.38.5. Сприяє формуванню мережі класів ЖГГ № 1, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
6.38.6. Приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ЖГГ № 1 золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні”, нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”.
6.38.7. Разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини, робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави.
6.38.8. Погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік.
6.38.9. Заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності.
6.38.10. Бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям.
6.38.11. Виносить на розгляд педагогічної ради і управління (департаменту) освіти пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями).
6.38.12. Виступає ініціатором проведення добродійних акцій.
6.38.13. Вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.
6.38.14. Ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні.
6.38.15. Сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями).
6.38.16. Розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям).
6.38.17. Розглядає питання родинного виховання.
6.38.18. Бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах.
6.38.19. Сприяє педагогічній освіті батьків.
6.38.20. Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань.
6.38.21. Розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями).
6.38.22. Організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців).
6.38.23. Розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи загальноосвітнього навчального закладу.
6.38.24. Вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.
6.38.25. Може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
6.39. ЖГГ № 1 може створюватися піклувальна рада.
6.40. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
6.41. Основними завданнями піклувальної ради є:
6.41.1. Сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти.
6.41.2. Співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у ЖГГ № 1.
6.41.3. Зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази ЖГГ № 1.
6.41.4. Організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників.
6.41.5. Вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання.
6.41.6. Запобігання дитячій бездоглядності.
6.41.7. Сприяння працевлаштуванню випускників ЖГГ № 1.
6.41.8. Стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців).
6.41.9. Всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та ЖГГ № 1.
6.42. Піклувальна рада формується у складі від 4 до 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян.
6.43. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) ЖГГ№ 1 шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
6.44. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
6.45. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес.
6.46. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
6.47. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
6.48. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
6.49. Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
6.50. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
6.51. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
6.52. Рішення піклувальної ради в 7-денний строк доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
6.53. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
6.54. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
6.55. Голова піклувальної ради ЖГГ № 1:
6.55.1. Скликає і координує роботу піклувальної ради.
6.55.2. Готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради.
6.55.3. Визначає функції заступника, секретаря та інших членів.
6.55.4. Представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
6.55.5. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
6.56. Піклувальна рада має право:
6.56.1. Вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника ЖГГ № 1, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази ЖГГ № 1.
6.56.2. Залучати додаткові джерела фінансування ЖГГ № 1.
6.56.3. Вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази ЖГГ № 1.
6.56.4. Стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців).
6.56.5. Брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи ЖМГ № 3, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.
6.56.6. Створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування та визначати умови, на яких вони діють.
6.57. У ЖГГ № 1 за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу може створюється батьківський комітет із батьків (осіб, що їх замінюють) учнів, які навчаються у ЖГГ № 1.
6.58. Кількісний склад і строк дії батьківського комітету та його повноваження визначаються відповідно до цього Статуту органом, що його створив у положенні про нього.
6.59. Кандидатури батьків (осіб, що їх замінюють) до складу батьківського комітету пропонуються за результатами батьківських зборів у класах ЖГГ № 1.
6.60. Батьківський комітет формується і діє в порядку встановленому у положенні про нього відповідно до чинного законодавства.
6.61. У ЖГГ № 1 можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЖГГ № 1.

7.1. Майно ЖГГ № 1 надано засновником для здійснення статутної діяльності і належить ЖГГ № 1 на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
7.2. Майно ЖГГ № 1 складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі.
7.3. Матеріально-технічна база ЖГГ № 1 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інше рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні та розпорядженні.
7.4. ЖГГ № 1 має право утримувати і модернізувати власну матеріально-технічну базу.
7.5. ЖГГ № 1 користується приміщеннями, обладнанням, відведеною територією, іншим майном, розпоряджається ними у межах чинного законодавства та даного Статуту.
7.6. Загальноосвітній навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
7.7. Передача в оренду, надання за кошти чи безкоштовно в тимчасове користування, закріплених за ЖГГ № 1 на праві оперативного управління будинків, споруд, устаткування, обладнання, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей, а також списання їх з балансу відбувається за погодженням з управлінням освіти в порядку, встановленому Засновником відповідно до чинного законодавства, насамперед з урахуванням норм Закону України «Про загальну середню освіту».
7.8. Для забезпечення навчально-виховного процесу база ЖГГ № 1 складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.
7.9. Вилучення основних фондів, оборотних засобів та іншого майна ЖГГ № 1 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
7.10. Збитки, завдані ЖГГ № 1 внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖГГ № 1

8.1. Фінансово-господарська діяльність ЖГГ № 1 проводиться відповідно до законодавства та Статуту на основі її кошторису.
8.2. Джерелами фінансування (формування кошторису) ЖГГ № 1 є кошти:
8.2.1. Засновника.
8.2.2. Кошти міського (державного) бюджету, що мають надходити у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти.
8.2.3. Кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової, матеріальної, гуманітарної допомоги, добровільні пожертвування, благодійні грошові і цільові внески підприємств, установ, організацій і окремих громадян.
8.2.4. Кошти, отримані за надання платних освітніх послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2.5. Кредити банків.
8.2.6. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
8.3. При веденні централізованого бухгалтерського обліку (головним) розпорядником коштів може застосовуватися єдиний розрахунковий (реєстраційний) рахунок, відкритий в органі Державної казначейської служби України для групи загальноосвітніх навчальних закладів, у якому частка коштів ЖГГ № 1 визначається згідно з кошторисом на поточний бюджетний рік. Централізованою бухгалтерією можуть застосовуватися й інші єдині розрахункові (реєстраційні) рахунки (благодійні тощо) обсяг коштів на яких для кожного навчального закладу на бюджетний рік визначається згідно з кошторисом та іншими документами.
8.3.1. Індивідуальний розрахунковий рахунок ЖГГ № 1 в органі Державної казначейської служби України відкривається у встановлених законодавством випадках.
8.4. ЖГГ № 1 має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи; фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
8.5. У ЖГГ № 1 ведеться самостійний бухгалтерський облік, складається фінансова звітність. Централізований бухгалтерський облік та звітність можуть організовуватися на підставі рішення засновника в межах чинного законодавства.
8.5.1. Для забезпечення введення самостійного бухгалтерського обліку складання фінансової звітності до штату ЖГГ № 1 вводяться посади головного бухгалтера і бухгалтера.
8.6. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
8.7. Статистична звітність про діяльність ЖГГ № 1 формується і подається у порядку та формах відповідно до чинного законодавства.
8.8. Порядок ведення діловодства в ЖГГ № 1 визначається законодавством, нормативно-правовими актами профільного міністерства та інших органів виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, якому підпорядкований загальноосвітній навчальний заклад.
8.9. ЖГГ № 1 є неприбутковою організацією. В ЖГГ № 1 забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

ІХ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЖГГ № 1 У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

9.1. ЖГГ № 1 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах з метою розвитку, вивчення провідного міжнародного досвіду роботи, встановлювати, відповідно до законодавства, прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
9.2. ЖГГ № 1 3 має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством, організовувати відпочинок та оздоровлення дітей і дорослих за кордоном.
9.3. За наявності відповідних умов ЖГГ № 1 може здійснювати прийом іноземних делегацій.
9.4. ЖГГ № 1 може бути членом міжнародних організацій, діяльність яких не суперечить інтересам України, відповідно до чинного законодавства.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЖГГ № 1

10.1. Основною формою контролю за діяльністю ЖГГ № 1 є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому чинним законодавством.
10.2. Контроль за дотриманням ЖГГ № 1 державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу загальної середньої освіти здійснюється управлінням (департаментом) освіти Житомирської міської ради, іншими органами державної влади згідно з чинним законодавством.
10.3. Контроль за статутною та господарською діяльністю ЖГГ № 1 здійснюється відповідною комісією, призначеною рішенням засновника або на підставі наказу начальника управління (департаменту) Житомирської міської ради чи іншого органу державного контролю, який наділений відповідними повноваженнями згідно з чинним законодавством. Кількість членів комісії та її голова визначаються у відповідному розпорядчому документі.
10.4. Комісія перевіряє дотримання ЖГГ № 1 законодавчих та внутрішніх актів і розпоряджень, що регулюють його навчально-виховну діяльність, законність здійснюваної статутної діяльності, законність укладених угод, стан збереження майна. Комісія подає органу, що її призначив відповідний звіт (довідку, акт) про проведену перевірку (інспектування, ревізію), що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями по усуненню недоліків, а також висновок про дійсний стан справ в ЖГГ № 1 з рекомендаціями по їх покращенню тощо.
10.5. Відповідальність за дотримання в ЖГГ № 1 встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обьність за організацію бухгалтерського обліку, достовірність даних, що містяться у звітах та балансі, та інші види відповідальності згідно з умовами чинного законодавства України та цього Статуту.

10.7. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.ліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів тощо покладається на головного бухгалтера (бухгалтера), що веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність.
10.6. Директор несе відповідальність.

ХІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЖГГ № 1, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

11.1. Реорганізація, ліквідація ЖГГ № 1 відбувається у порядку, встановленому чинним законодавством.
11.2. Реорганізація ЖГГ №1 може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження та обов’язки щодо управління ЖГГ № 1.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ЖГГ № 1, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
11.6. При реорганізації ЖГГ № 1 вся сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступників.
11.7. При реорганізації та ліквідації ЖГГ № 1 працівникам, які звільняються, гарантується захист їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.
11.8. При реорганізації чи ліквідації ЖГГ № 1, учням, виконавчим органом місцевого самоврядування, якому підпорядкований загальноосвітній навчальний заклад, за місцем проживання, забезпечується можливість продовжувати навчання і виховання в інших загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до чинного законодавства.
11.9. ЖГГ № 1 вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
11.10. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються начальником управління освіти та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством.
11.11. У разі припинення ЖГГ № 1 (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи після розрахунків з усіма кредиторами передаються одному або кільком навчальним закладам міста Житомира або зараховуються до доходу бюджету.