ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Звіт
директора Житомирської гуманітарної гімназії №1
БОХАН МАРГАРИТИ АЛЬБЕРТІВНИ
про свою діяльність на посаді протягом 2019-2020 н.р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.

1. Загальна інформація про школу.

        Житомирська гуманітарна гімназія № 1 є комунальною власністю Житомирської міської ради. Управління та фінансування здійснюється  Департаментом освіти Житомирської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження.

   Навчання у 2019-2020 році здійснювало 29 учнів,  середня наповнюваність класів становила  29,3 учні, що має тенденцію до збільшення (минулий рік -29,2).У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками гімназія була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів  враховувалась фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. У 2019         -2020 навчальному році колектив гімназії складався з 30  педагогічних працівників, з яких двоє працювало за сумісництвом. Працювали два новопризначені вчителі: Цапана Інна Олександрівна, вчитель інформатики та Ковальчук Ніна Олександрівна, вчитель трудового навчання. У 2019-2020 н.р. гімназія була забезпечена 18 навчальними кабінетами, бібліотекою, медичним кабінетом, спортивним та актовими залам, їдальнею. Крім того, для проведення уроків з фізичного виховання гімназією складений договір про співпрацю з ЗОШ № 14 про використання для проведення уроків фізкультури спортивного майданчику школи

2. Методична робота.

В сучасному  складному  світі дитині недостатньо дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Нові освітні стандарти ґрунтуються на “Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя” (18.12.2006), але не обмежуватимуться ними.
Аналіз методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік в Житомирській гуманітарній гімназії №1, що визначається законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, свідчить, що педагогічний колектив продовжив  роботу над реалізацією нової науково-методичної проблеми «Соціалізація учнівської молоді через реалізацію інтегрованих змістових ліній засобами критичного мислення».
Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив, передбачає наступні аспекти, які стали предметом  вивчення та впровадження у  структурних підрозділах методичної роботи гімназії:

 1. Впровадження технологій критичного мислення в навчально- виховний процес.
 2. Реалізацію інтегрованих змістових ліній на уроках.
 3. Створення умов для активної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу, громадських, наукових, освітніх інституцій.
 4. Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для творчого самовизначення вчителя.
 5. Використання особистісно – орієнтованих навчальних технологій на уроках і позаурочний час.
 6. Використання конструктивних та креативних методів навчання.
 7. Продовження впровадження різнорівневого навчання на уроках, диференціацію по загальним здібностям на основі врахування загального рівня навченості, розвиток у школярів мислення, пізнавальної діяльності.
 8. Оптимізацію системи роботи з обдарованими учнями.
 9. Навчання гімназистів творчим прийомам дослідницької діяльності на першому етапі підготовки до роботи в МАН.

Відповідно до плану роботи гімназії на 2019-2020 н.р., наказу № 107 від 02 вересня 2019 року «Про організацію методичної робот з педагогічними працівниками Житомирської гуманітарної гімназії №1 у 2019-2020 н.р.» в рамках ІІ проективно-оперативного етапу роботи над проблемною темою, сутність якого передбачала ознайомлення з базовими ідеями щодо соціалізації молоді та застосування їх в навчанні та вихованні учнівського колективу, моделювання методичної системи педагогічного колективу гімназії, апробацію, визначення оптимального взаємозв’язку компонентів системи, якісне підвищення загальної ефективності освітнього процес  та з метою реалізації впровадження технології критичного мислення в навчально-виховний процес та ознайомлення з рівнем ефективності індивідуальної науково-методичної роботи вчителів з розробки та впровадження перспективних освітніх технологій критичного мислення через реалізацію інтегрованих змістових ліній, з 24 по 28 лютого  2020 року пройшла Декада педагогічної майстерності, в якій взяли участь педагогічні працівники гімназії.
За планом роботи гімназії на цей період були проведені методичні заходи, відкриті уроки, що  свідчать про достатньо високий фаховий рівень педпрацівників гімназії, наявність чіткої структури методичної роботи, велику роботу педпрацівників гімназії по створенню навчально-матеріальної бази, роздаткового, дидактичного, ілюстративного матеріалу, достатній рівень роботи з молодими вчителями, що сприяє творчому зростанню педагогічного колективу гімназії.
Під час творчого звіту педагогічні працівники презентували узагальнення досвіду роботи над проблемною темою та результативність її реалізації, ефективність організації позаурочної роботи з предмету та роботи з обдарованими учнями.
Педагогічний колектив послідовно керувався запровадженою практикою фасилітативного керівництва в роботі всіх структурних підрозділів організації методичної роботи (творчих груп, при формуванні методичних комісій,   організації наставництва та стажування).
Продовжується робота по систематичному обміну інформацією з упровадженням висвітлення здобутків діяльності педагогічного колективу на Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, вітчизняних та зарубіжних фахових педагогічних журналів, у ЗМІ, у постійно діючих педагогічних виставках. Так, соціальний педагог гімназії Станевич І.М. взяла участь у педагогічній виставці «Освіта Житомира» і отримала диплом І ступеня за представлену збірку «Науково-методичне забезпечення процесу соціалізації гімназистів у позаурочній діяльності».
Результатом методичної роботи в Житомирській гуманітарній гімназії №1 стало ефективне проведення атестації  педагогічних працівників гімназії: у 2019-2020 навчальному році.
Продовжується активна співпраця педагогічного колективу Житомирської гуманітарної гімназії №1 з Житомирським державним університетом ім. І.Я. Франка  в  рамках навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся». Протягом навчального року директор гімназії  та заступник директора з навчально-виховної роботи брали участь у засіданнях ННВ комплексу при Житомирському державному університеті ім. І. Франка.
Також у 2019-2020 н.р. 13 педпрацівників гімназії пройшли курси підвищення кваліфікації на базі університету.
Житомирська гуманітарна гімназія №1 в рамках науково-методичної роботи тісно співпрацює с департаментом освіти Житомирської міської ради та Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Так, 14 листопада 2019 на базі гімназії проведено міській семінар для вчителів німецької мови «Розвивальна взаємодія вчителя та учня в системі роботи з обдарованими дітьми в умовах гімназії», під час якого Трясиборода Л.А. розповіла про діяльність та досягнення творчої лабораторії вчителів німецької мови,  Конончук Л.В. поділилась досвідом проведення Тижня німецької мови в гімназії та презентувала збірку перекладів німецької поезії «Плекаємо таланти!» (Випуск 3). В рамках семінару проведено позакласний захід «Фестиваль талантів», в якому взяли участь учні 6-11 класів.
Протягом навчального року у гімназії проводились декади та тижні  предметних МК, а саме: тиждень фізичного виховання, тиждень німецької мови, тиждень англійської мови, тиждень історії та правознавства та тиждень предметів естетичного циклу під час яких проводилися вчителями МК предметні виховні заходи, демонструвалися тематичні стінні газети, проводились відкриті уроки вчителів, творчі звіти. Такі заходи ще раз засвідчують високий рівень творчої, пізнавальної, соціокультурної компетенцій як учнів так і вчителів. На жаль, у зв’язку з довготривалими періодами карантину не всі заплановані на рік заходи відбулися.
Протягом 2019-2020 н.р. пройшло чотири із шести запланованих  засідань науково-методичної ради гімназії, на яких були підведені підсумки роботи НМР за попередній рік та спланована робота на поточний, визначені шляхи реалізації науково-методичної проблеми гімназії, обговорені нові навчальні програми з базових дисциплін, рекомендації МОН України щодо викладання предметів, обговорені засади організації науково-дослідної роботи учнів у 2019-2020 н.р., складений план проведення предметних тижнів, обговорений стан роботи з обдарованими учнями в поточному навчальному році та затверджені списки учнів для участі у Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАНУ та підведені підсумки їхньої участі, обговорено питання результативності проходження педагогічними працівниками гімназії курсів підвищення кваліфікації. Постійно здійснюється огляд нормативних, директивних документів, новинок методичної, психолого-педагогічної літератури, інформаційних матеріалів в методичному кабінеті.
Окремо слід відзначити роботу педколективу гімназії у період карантину: з 12 березня по 29 травня 2020 року в закладі було організовано навчання з використанням дистанційних технологій. Педагогічним працівникам надалися чіткі рекомендації та пояснення щодо організації навчання з використанням дистанційних технологій; було створено  на сайті закладу веб-сторінку «Дистанційне навчання» (ЖГГ №1 – Google Sites), де розміщено за предметами та класами календарно-тематичне планування та конспекти уроків для учнів відповідно до нього з посиланнями на відеоматеріали, аудіоматеріали та презентації в PowerPoint; спілкування з учнями відбувалось за допомогою електронної пошти gmail, telegram, ukr.net, у телефонному режимі та в групах Viber. Учням було запропоновано різноманітні завдання: тестові завдання, вікторини, творчі завдання, проекти, реферати, повідомлення. Для організації опрацювання навчального матеріалу використовувались такі платформи: «На урок», «Всеосвіта», «Live Journal», «My Heritage», «Google forms», «Classroom.google»; уроки проводились також онлайн через скайп та  Zoom. Педагоги змогли 100% залучити учнів до навчального процесу, проводили поточне, тематичне оцінювання результатів роботи учнів. На підставі тематичного оцінювання  з 12.03.2020 року  по 29.05.2020 року та результатів навчання з початку ІІ семестру до 12.03.2020 року було виставлено семестрове оцінювання учням гімназії. Проблемним було організувати навчальний процес з фізичної культури, що пов’язано часто з відсутністю умов для виконання завдань у традиційному вигляді.
Соціально-психологічною службою гімназії здійснювався супровід для учнів, вчителів та батьків через онлайн платформи, мережу «Facebook», пропонувались вправи на психологічне розвантаження, розвиток уваги, пам᾽яті тощо.
Класні керівники тримали постійний зв’язок з батьками класу через вайбергрупи.
Протягом карантину  учителі гімназії продовжували займатися самоосвітою та брали участь у різноманітних вебінарах на різних онлайн платформах про що мають відповідні сертифікати. В онлайн режимі проходили засідання МК. 28 квітня 2020 року вчителі німецької мови Конончук Л.В. і Трясиборода Л.А. взяли участь в обласній методичній конференції в режимі онлайн «Допрофільне навчання та профільна освіта», організатором якого був ЖОІППО, де виступили з доповідями, поділилися досвідом організації позакласної роботи з німецької мови в умовах гімназії.
Завданнями на 2020-2021 н.р. передбачено подальше вивчення та узагальнення перспективного досвіду роботи гімназії, допомага вчителям гімназії у підготовці самоосвітніх матеріалів  для друкацій у фахових виданнях, участь у науково-методичних конференціях, що проводяться в місті, області, Україні з метою популяризації досвіду роботи гімназії; продовження роботи над реалізацією науково-методичної проблеми педагогічного колективу гімназії «Соціалізація учнівської молоді через реалізацію інтегрованих змістових ліній засобами критичного мислення», а саме  ІІІ практичним рівнем реалізації науково-методичної проблеми; сприяння забезпеченню зростання фахового та наукового рівня  педагогічного колективу гімназії шляхом проходження курсової перепідготовки, участі педагогічних працівників в роботі творчої лабораторії вчителів німецької мови, МК вчителів-предметників, МК класних керівників, творчої групи по підготовці до педагогічних рад, по впровадженню науково-методичної проблеми, над якою буде працювати педагогічний колектив гімназії у 2020-2021 навчальному році.

3. Освітня діяльність учнів.

Освітній процес організовується та здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, Статуту Житомирської гуманітарної гімназії № 1, затвердженого наказом управління освіти Житомирської міської ради від 13.12.2016 року № 524, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 року № 8, зареєстрованим   в  Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314, та інших нормативних документів.
Мова навчання в Житомирській гуманітарній гімназії № 1 українська.
Учні 5-9 класів  поглиблено вивчають вивчають англійську мову. 10-11 класи – профіль навчання  «Іноземна філологія (англійська)»
Учні 5-11 класів вивчають другу іноземну – німецьку мову.
У гімназії багато років ефективно працює факультатив з вивчення польської мови
Станом на 31 травня 2020 року в Житомирській гуманітарній гімназії №1 навчалося 293 учні.
Під час аналізу встановлено, що за результатами річного оцінювання  100% учнів засвоїли обов’язковий рівень навчання з такими результатами:

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
36 учнів (12,3%) 176 учні (60%) 81 учнів (27,7%)

Аналіз результатів успішності за 2019-2020 навчальний рік у порівнянні з  попереднім 2018-2019 навчальним роком свідчить про значне покращення у результатах навчальних досягнень гімназистів. Варто зазначити, що серед учнів гімназії  за результатами річного оцінювання немає тих, хто осягнув навчальний матеріал на низькому рівні.
Показник навченості учнів за формулою ПЯН свідчить, що всі класи гімназії опанували навчальний матеріал у 2019-2020 навчальному році на достатньому рівні.
Найбільша кількість учнів, що встигають на високому та достатньому рівнях, уже традиційно серед учнів-випускників 11 класу (кл.кер. Скороход О.С.), 5-А, 5-Б (кл.кер. Сердійчук Л.П., Трясиборода Л.А.) та 6-А класу (кл. кер. Співак Т.Й.). Варто зазначити, що другий рік поспіль найнижчий рівень якості навчання демонструють учнів 8-А класу (кл.кер. Мухортов І.П.) та у 2019-2020 навчальному році – 7-А клас (кл.кер. Баранівська Н.В..)
Порівняльний аналіз за результатами  річного оцінювання за два  останні роки свідчить, що  збільшилась кількість учнів, які  демонструють високі результати, проте у 8-А класі другий рік поспіль немає жодного учня, який би демонстрував високі результати.
Традиційно значно якіснішими стали досягнення учнів випускних 11-А та 9-А  класів, решта класів демонструють стабільність результатів. Найвищі середні бали продемонстрували учні 5-х та 6-х класів.  Спостерігається стійка тенденція до зниження рівня навчальних досягнень в учнів 7-х класів.
Зазначимо, що  середній бал по навчальному закладу, так і по кожному з класів демонструє достатній рівень знань учнів. Кожен клас гімназії покращив результати річного оцінювання у порівнянні з минулим навчальним роком.
Зазначимо, що у ІІ семестрі 2019-2020 навчального року було організовано навчання з використанням дистанційних технологій. За результатами співбесіди з вчителями-предметнками, батьками та учнями гімназії такий результат пояснюється чіткою організацією навчання з використанням дистанційних технологій, відповідальним ставленням усіх учасників освітнього процесу до виконання навчальних завдань, проте учасники освітнього процесу зазначають певну необ’єктивність  оцінювання реальних знань учнів, що пов’язана із вагомою роллю батьків при виконанні учнями домашніх завдань, неможливістю організувати перевірку робіт у певні часові рамки, використанням додаткових джерел при виконанні контрольних видів робіт, проконтролювати які вчитель не мав змоги.
Результати ЗНО 2020 року свідчать про достатньо високий рівень результативності учнів випускного 11-го  класу

Предмет Кількість

учнів, що брали участь у ЗНО

Результати
Високий Достатній Середній Початковий
Українська мова та література 28 20 8
Історія України 15 7 8
Англійська мова 23 12 9 2
Математика 13 4 5 4
Фізика 1 1

4. Робота з обдарованими учнями

У 2019-2020 навчальному році робота з обдарованими учнями  в Житомирській гуманітарній гімназії №1  була направлена на розвиток і соціалізацію особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.
У роботі з обдарованими учнями впроваджуються різні форми та методи роботи визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження, співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з оновленням банку даних обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування та психологічний моніторинг з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування, було поповнено банк даних обдарованих дітей, на яких були заповнені індивідуальні картки.
З метою стимулювання творчого самовдосконалення учнів, виявлення та розвиток обдарованих учнів, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін  пропаганди досягнень науки, техніки та новітніх технологій в гімназії проводяться Дні науки. У ці дні учні гімназії випробовують себе під час написання Інтелектуального марафону. За результатами ІМ у 2019/2020 році 23 учні отримували стипендії Фонду підтримки діяльності Житомирської гуманітарної гімназії №1 «Пошук». Абсолютні переможці Інтелектуального марафону взяли у
У 2019-2020 навчальному році  31 учень Житомирської гуманітарної гімназії №1  взяли участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з 12 базових дисциплін,  переможцями та призерами ІІ етапу олімпіад з  12 навчальних дисциплін журі визнало 14   учнів:
з української мови – 3,  з англійської мови – 4, з біології -1, з екології -1,    з німецької мови – 2, з польської мови -1, з історії -1.
   У рейтингу серед навчальних закладів міста за підсумками ІІ етапу олімпіад Житомирська гуманітарна гімназія №1 посідає за кількістю переможців лише 22 місце (серед 34 загальноосвітніх навчальних закладів), що ставить перед колективом ряд проблем, для вирішення яких необхідно розробити та втілити корекційних заходів у роботу з обдарованими дітьми, особливо з предметів природничо-математичного циклу.
У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 2 учениці гімназії, обидві стали переможницями (екологія, біологія, польська мова).
Щорічно гімназисти беруть участь також у творчих конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівня. Так у ІІ (міському) етапі ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика визнано переможцями  5 учнів гімназії.
Команда учнів Житомирської гуманітарної гімназії №1 взяла участь і виборола призові місця на міському рівні Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка – 4 учні. Ще одна учениця стала переможницею (І місце)  конкурсі учнівської та аматорської творчості, присвяченому 149-річчю від дня народження Лесі Українки.
Учениця 11-А класу, нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу у міському заочному інтелектуальному конкурсі «Мирний космос» в напрямку «Екологія та космонавтика» та дипломом І ступеня за перемогу у ХХ обласному інтелектуальному конкурсі «Мирний космос»

Результативною була участь учнів гімназії в обласній олімпіаді з психології для старшокласників ЖДУ ім. Івана Франка: один з учнів гімназії  виборов І місце, а іншого учня 11-А класу було відзначено в номінації «Науковий стиль» .

Вдалим був виступ команди гімназистів  на міському Брейн-ринзі «Знай свої права», міському чемпіонаті учнівської молоді з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», загальноміському учнівському конкурсі-перекладі англійської поезії «The Poet’s Corner»,   психологічного марафону «Життя_Дружба_Успіх». Визнано переможцями та нагороджено дипломами у міському етапі Всеукраїнської виставки юннатівської творчості «Український сувенір»  троє учні гімназії  Учні гімназії дипломи  за перемогу у міській виставці-конкурсі учнівської молоді «Паперовий світ», в обласному конкурсі «Податківець ІІІ тисячоліття».

Протягом року гімназисти взяли участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» (осіння сесія) з української, німецької, англійської мови (зі 155 учасників відзначено 7 лауреатів).

Гімназія має активних учасників та переможців у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» (33 учасники, з них – 3 дипломи І ступеня регіонального рівня , 2 дипломи ІІ ступеня регіонального рівня  та 5 дипломів ІІІ ступеня регіонального рівня та 11 учнів отримали дипломи переможців на шкільному рівні, У Конкурсі знавців англійської мови «Explore Australiaвзяло участь 5 учнів, відмінний результат – 1 учень.  Гімназисти також були активними в інших різноманітних творчих конкурсах та спортивних змаганнях.

На базі Житомирської гуманітарної гімназії №1 ефективно продовжує працювати гімназійна філія МАН.

У 2019/2020 році проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, учасниками якого став 61 учень. 7 учнів визнано абсолютними переможцями, саме вони стали учасниками ІІ обласного етапу конкурсу МАН. 5 з них стали переможцями.

Члени гімназійної філії МАН брали також участь у всеукраїнських освітніх проектах, турнірах, конкурсах у 2019–2020 н. р. Учениця 10-А класу взяла участь у дистанційному проекті VІІІ Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки/ соціальної роботи 2020.

Науковий супровід діяльності Гімназійної філії МАН забезпечується завдяки участі у засіданнях навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся» у рамках роботи за програмою підтримки обдарованих дітей та молоді, індивідуальним консультаціям викладачів ЖДУ ім. Івана Франка-наукових керівників науково-дослідних робіт учнів-членів МАН, мотиваційним лекціям та консультаціям кандидата сільськогосподарських наук, доцента Зінченка В.О., співпраці з Житомирським центром науково-технічної творчості у підготовці до участі учнів-членів Гімназійної філії МАН у всеукраїнських конкурсах.

5. Виховна та позакласна робота.

Виховна  робота  у 2018/2019н.р.  в Житомирській гуманітарній гімназії №1 проводилась відповідно до річного плану роботи гімназії і була спрямована  на  реалізацію  цілей  та  завдань, визначених  такими нормативними документами: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки,  молоді  та  спорту України  від  31.10.2011 № 1243, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 р.№641, Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», листа МОН від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини 2018-2019 н.р.», листа МОН від 29.01.2019 р.№ 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018р. №2657-VІІІ» та інших  нормативних документів, які регулюють освітню діяльність  закладів загальної середньої освіти.

З огляду на суспільні потреби сьогодення, активізацію таких негативних явищ серед учнівської молоді як насильство, кібертретирування, секстинг, булінг тощо,  колектив гімназії визначив головну мету освітнього процесу – створення сприятливого соціального та психологічного клімату, який підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою ставиться до її особистості.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на засіданнях педагогічної ради (протокол №11 від 30.08.2018 «Про стан правовиховної роботи влітку 2018 р.», «Організація виховної роботи в гімназії щодо безпеки та благополуччя дитини. Шкільний булінг: причини та протидія», протокол №15 від 25.10.2018 «Про активізацію роботи гімназії з профілактики суіцидальних намірів в учнівському середовищі»,  протокол №16  від 27.12.2018 «Булінг як соціально-психологічна проблема та шляхи її розв’язання», протокол №18 від 15.02.2019 «Про стан дотримання вимог законодавства, спрямованого на попередження правопорушень та жорстокого поводження в учнівському середовищі»), методичної комісії класних керівників, заслуховувались на  нарадах при директорові.

Вся виховна робота в гімназії проводилась у дієвому «трикутнику» – батьки – вчителі – учнів,  за участю громадських організацій  і установ міста. Виховні години та виховні заходи були різноманітними, як за тематикою, так і за формами проведення, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності гімназистів. Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим. У зв’язку з цим, національне-патріотичне виховання  є важливим сектором освітнього процесу. Форми, методи та прийоми роботи з національно-патріотичного виховання обиралися із врахуванням вікових особливостей учнів, їх уподобань й інтересів, традицій гімназії.

6. Національно-патріотичне виховання.

Популярними й ефективними формами національно-патріотичного виховання є екскурсійні поїздки визначними місцями України, відкриті виховні заходи учнів до Дня Збройних сил України, до Дня пам’яті героїв Небесної сотні, «Пізнаємо Європу разом»  виховні години «Збережемо наш скарб – рідну мову», «Я – держава – суспільство», уроки мужності до Дня Збройних Сил  України, мовний брейн-ринг до Дня української писемності та мови участь команди гімназії у загальноміських змаганнях військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  Високий виховний ефект мали книжкові виставки, тематичні полиці, які висвітлюють події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність, в гімназійній бібліотеці ; козацький турнір до Дня українського козацтва серед учнів 7-8 кл.; випуск тематичних стіннівок та «усних журналів» до Дня українського козацтва учнями 6-Акл. , річниці  революції Гідності , до Дня Збройних Сил України , до Дня Соборності України, перший урок «Розкажемо Європі про себе», «Українці серед інших європейських націй», «Будуємо демократичну країну» , фото-флешмоб «Україна в кожному з нас» (до Дня Соборності України).

7. Правовиховна робота.

Однією з важливих ланок виховної діяльності в гімназії є система правового виховання.  Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час й охоплює учнів, батьків, учителів. Для учнів 9, 10-х класів читається курс «Правознавство» (вчитель Дехтієвський О.В.). Класними керівниками проведено тематичні виховні години, години спілкування, в тому числі із залученням психологічної служби.

Постійно здійснюється індивідуальний супровід, індивідуально-корекційна робота з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Психологічною службою гімназії проводиться психолого-педагогічний супровід учнів «групи ризику» (дослідження рівня тривожності,  агресивності, конфліктності), соціальна адаптація. Практичний психолог гімназії у 2019-2020 навчальному році продовжувала  працювати над удосконаленням системи ранньої профілактики, проводити психолого-педагогічне діагностування, індивідуальну роботу з неповнолітніми з використанням інноваційних форм і методів профілактичної роботи, надавати сім’ям психолого-педагогічну допомогу, забезпечувати наступність у виховній роботі між різними ланками освіти.

В гімназії створений інформаційний куточок, де  до уваги учасників освітнього процесу представлені дані про організації, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини.

Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, проводилися рейди з профілактики правопорушень серед учнів, соціального захисту «Урок».

Питання запобігання негативним проявам, попередження проявів насильства і булінгу в учнівському середовищі, роз’яснення вимог чинного законодавства по захисту прав та інтересів дітей та їх батьків перебуває на постійному контролі адміністрації гімназії, обговорюється на нарадах вчителів, педагогічній раді, на засіданнях методичної комісії класних керівників, загально гімназійних та класних батьківських зборах.

Протягом 2019-2020 н.р. здійснювався соціальний моніторинг, за результатами  якого вносились необхідні зміни в соціальний паспорт гімназії. За даними моніторингу на гімназійному обліку станом на 01.06.2020 р. перебуває:

Діти-сироти Діти-напів

сироти

Діти з багатодітних сімей Здобувачі освіти з сімей внутрішньо-переміщених осіб Діти з інвалідністю Діти з малозабезпечених сімей Діти учасників АТО
5 23 2 5 1 22

Учнів, які б перебували на внутрішньому профілактичному обліку немає. Всі учні мають безперешкодний доступ до освітнього процесу. Класними керівниками, вчителями-предметниками, керівниками гуртків проводиться систематична робота по залученню дітей соціально незахищених категорій, схильних до девіантної поведінки до різних форм позаурочної і позакласної роботи.

Належну увагу колектив гімназії приділяє зайнятості учнів в позашкільних гуртках і секціях: 5-А клас -43%, 5-Б клас -76%; 6-А – 77%; 6-Б -59%; 7-А клас 58%; 7-Б клас -58; 8-А клас 45%; 9-А клас -36%; 10-А клас -30%; 11-А – 48%.

Як свідчать дані навчанням в ПНЗ охоплено 155 учнів гімназії, що становить 53% учнів гімназії.

З метою виховання в учнів готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності, виховання моральних якостей чуйності, милосердя, товариськості, співпереживання активістами учнівського самоврядування 10-17 грудня 2019 року організовано благодійну акцію «Даруймо радість дітям»: зібрано іграшки, книги, канцтовари та передані вихованцям

Низку доброчинних заходів продовжив «Український ярмарок За кошти, зібрані під час ярмарку, надано матеріальну допомогу сім’ям учнів гімназії, соціально незахищених категорій

Проведення таких соціально значущих заходів формує в учнів загальнолюдські ціннісні орієнтири, національну гідність, морально-психологічні якості громадянина-патріота.

8. Соціальний захист

Протягом 2019-2020 н.р. здійснювався соціальний моніторинг, за результатами  якого вносились необхідні зміни в соціальний паспорт гімназії. За даними моніторингу на гімназійному обліку станом на 01.06.2020 р. перебуває:

Діти-сироти Діти-напів

сироти

Діти з багатодітних сімей Здобувачі освіти з сімей внутрішньо-переміщених осіб Діти з інвалідністю Діти з малозабезпечених сімей Діти учасників АТО
5 23 2 5 1 22

9. Естетичне виховання

Робота за напрямком «Ціннісне ставлення до культури та мистецтва» була пов’язана з естетичним розвитком особистості гімназиста у всіх сферах  діяльності – вміння відчувати й розуміти прекрасне в особистому й громадському  житті, в природі, праці, мистецтві.

Шляхами естетичного виховання колектив гімназії обрав розвиток здібності бачити прекрасне у творчій праці, активну участь у ній, створення святкової естетичної обстановки. Стимулюванню естетичних потреб учнів, виявленню й розвитку художніх творчих здібностей сприяло проведення загально гімназійних свят, конкурсів, фестивалів:  свято Першого дзвоника, святкова програма до Дня працівників освіти «З любов’ю до вчителя», концерт Новорічних і Різдвяних привітань «Зима іде, свята веде», фестивалю «Зірка гімназії»,   творчих виступів класів до Дня здоров’я, відкритих виховних заходів, позакласних заходів в рамках предметних тижнів та ін.

Формуванню естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві сприяли екскурсії в музеї міста і України, відвідування вистав Житомирського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги Результатом роботи в даному напрямку стали успішні виступи учнів гімназії на міському фотоконкурсі «Моя Україна» (І м.), на міському конкурсі «Паперовий світ»,  у  номінації «Український декоративний розпис» виставки «Український сувенір» (І місце), на обласному конкурсі «Податківець ІІІ тисячоліття». Учні гімназії стали учасниками художньо-естетичних конкурсів «Світ очима дітей», «Космічні фантазії», «Зимова казка» .

Становленню соціального «Я», формуванню в учнів активної життєвої позиції  сприяла участь учнів у роботі учнівського самоврядування гімназії. Воно уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором.  На принципі поєднання педагогічного керівництва з самостійною діяльністю учнів вдалося реалізувати цікаві і корисний проекти: концертна програма та продуктові подарунки для підопічних геріатричного пансіонату  конкурси на краще оформлення класної кімнати до Новорічних свят, акцію «Різдвяна листівка» для дітей Японії, акцію «Діти Житомира – воїнам АТО» (виготовлення та збір новорічних листівок, листів,з бір теплих ковдр), Тихий аукціон до Всесвітнього дня благодійництва, акцію «Даруймо радість дітям» (зібрано і передано вихованцям Обласного центру соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім іграшки, книги, канцтовари).  Основними передумовами успішного розвитку самоврядування є зацікавленість педагогічного колективу, передача учням організаційного досвіду та навчання їх організаторській майстерності.

Усвідомленому розумінню особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, становленню духовно-моральної культури особистості сприяла робота за напрямком «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей». За активної підтримки батьків організовувались різнопланові заходи: загально гімназійний День здоров’я, подорожі містами України, акція «Подаруй книгу бібліотеці», Український ярмарок, екскурсії в культурні заклади міста тощо.

Варто зазначити, що значна частина освітнього процесу у ІІ семестрі 2019-2010 н.р. відбувалась із застосування технологій дистанційного навчання через карантин з протидії поширенню коронавірусної інфекції. У цей період було налагоджено дистанційну роботу методичної комісії класних керівників, Ради лідерів гімназії. Класні керівники, педагог-організатор, психологічна служба гімназії із застосуванням дистанційних технологій активно залучали гімназистів до участі в різноманітних онлайн екскурсіях, акціях, конкурсах, фестивалях, зокрема Всеукраїнського патріотичного конкурсу «Відун» («Джура»), екскурсії «Ніч музеїв 2020», вікторини до Дня Європи, конкурсу візуального контенту до Всесвітнього  дня без тютюну, всеукраїнського проекту «Мішечок», обласного конкурсу «Податківець ІІІ тисячоліття» тощо.  Соціальний педагог, психолог через веб-сайт гімназії, соціальні мережі надавала поради щодо збереження психологічного здоров’я під час карантину, налагодження ефективного навчання, спілкування під час карантину, а також здійснювала  просвітницьку та профілактичну роботу з попередження домашнього насильства, безпечного користування Інтернетом, подолання стресу тощо, надавала індивідуальне консультування (в онлайн режимі, Skype  режимі, телефонному режимі).

Вирішенню завдань, що стоять перед гімназію, сприяла активна робота батьківських комітетів.

Серед перевірених часом форм роботи з батьками залишаються батьківські збори. Саме тут виносяться на обговорення проблеми життя класного та батьківського колективів. Протягом 2019-2020 н.р. на батьківські збори виносились актуальні в роботі з батьками питання: профілактика правопорушень, негативних проявів в учнівському середовищі, попередження насильства серед дітей: «Педагогічні вимоги сім’ї та гімназії у вихованні та навчанні дітей», «Підвищення якісних показників рівня навчальних досягнень – спільна мета та досягнення її через співпрацю вчителя, учнів, сім’ї», «Про деякі питання реагування на випадки боулінгу (цькування)», «Діагностика та профілактика депресивних настроїв школярів», «Коронавірус: профілактика інфікування і поширення». У період карантину робота з батьками проводилась індивідуально із застосуванням дистанційних технологій.

10. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

  Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у гімнаізї формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять. Відповідно цих списків видається наказ по гімназії. Крім того, відповідно до нормативних документів в навчальному закладі організовано здійснюється медико-педагогічне спостереження за уроками фізичної культури .

Учителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком медичних установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, в гімназії організоване харчування учнів 5-11 класів відбувається згідно графіку на 2-й та 3-й перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у гімназії працює буфет.

Цікавими оздоровчими заходами в гімназії є проведення традиційного Дня здоровʼя, Дня гігієни, гімназійних спортивних свят, бесіди з лікарями та іншими фахівцями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоровʼя дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

З 12  березня 2020 року у навчальному   закладі було призупинено навчальний процес на період карантину у звʼязку з поширенням короновірусної інфекції COVID-19. У рамках заходів по недопущенню розповсюдження вірусу у гімназії проводилась вагома профілактична та розʼяснювальна робота з колективом гімназії, учнями, батьківською громадськістю, через дистанційні засоби були організовані  розсилки інформаційних матеріалів щодо запобігання поширенню респіраторних захворювань. Адміністрацією гімназії була організована гнучка політика відвідування закладу персоналом , організований освітній процес з використання дистанційних технологій для учнів гімназії, створені умови для підтримання чистоти внутрішнього навколишнього середовища, розроблені рекомендації для працівників.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії. У штатний розпис гімназії у 2020 році введено посаду фахівця з охорони праці (0,5 ставки).

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. В наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях гімназії розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та виробничих нарадах.

Аналіз травматизму серед учнів  говорить про необхідність посилення роботи з даного напрямку, залишаються достатньо високими показники легкого травматизму дітей на уроках фізкультури. У гімназії розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

12. Фінансово-господарча діяльність

Будівля Житомирської гуманітарної гімназії №1 функціонує з 1987 року, належить територіальній громаді м.Житомира в особі Житомирської міської ради. Загальна площа будівлі становить 3620 кв.м.

Стан будівлі задовільний, проте вимагає проведення ремонтних робіт на окремих дільницях. Влітку 2020 року було проведено поточний ремонт даху  вхідної групи блоку Б. Проте існує низька проблем, які вимагають поступового вирішення, а саме: заміна вітражних блоків  сходової клітини блоку А з подальшим ремонтом самої сходової клітини, поновлення відмостки будівлі, закінчення ремонту на ІІ поверсі блоку А та заміна покриття підлоги в коридорі та рекреації ІІ поверху Блоку А.

Площа прилеглої до будівлі територія становить 1,5 га. Серед проблем з утримання території, які потребують першочергового вирішення, можна визначити три: асфальтування, ремонт огорожі та модернізація спортивного майданчику. На жаль, протягом 2019-2020 року у звʼязку з обмеженням фінансування ці проблеми вирішити не вдалося.

У навчальному закладі функціонують 18 навчальних кабінетів, загальною площею 866 кв.м., з них: кабінет математики-1, кабінет фізики-1, кабінет природничих наук-1, кабінет географії-1, кабінети української мови та літератури -2, кабінет зарубіжної літератури-1, кабінети іноземної мови -8, кабінет інформатики й обчислювальної техніки -1. У кабінеті інформатики встановлено комп’ютерний клас з 8 обладнаними  робочими місцями з комп’ютерами. Заняття з фізичної  культури проводяться у двох гімнастичних залах. Актова зала розрахована на 80 місць, їдальня-на 50 місць. Навчальний процес підтримується діяльністю бібліотеки, фонд якої складається більш ніж з 8 тис. підручників, книг, брошур, журналів тощо.

У травні 2020 року припинено оренду для філіалу Централзованої білібліотечної системи. Звільнена площа планується після капітального ремонту спрямуватися на організацію освітнього процесу у 1 класі.

Навчальний заклад у достатній мірі забезпечений технічними засобами навчання:

Назва ТНЗ

Кількість Справні Несправні
 1  комп’ютери учнівські   7   7  –
 2  комп’ютери вчительські  8  6  2
 3  комп’ютери адміністрації  11  9  2
 4  мультимедійні комплекси  2 2
 5  проектори 7 7  –
 6  екрани  8  8  –
 7  БФП  7 5 2
 8  принтер 9 8 1
 9  сканер  2  1 1
10  ламінатор  2  2
11  биндер  –  –  –
12  телевізор  7 7  –
13  аудіосистема  –  –  –
14  магнітофон  15   13  2
15  відеокамера
16  акустична система  11  11
17  лінгафонний кабінет   –  –  –
18  радіовузол  –  –  –
18  Інші пристрої    14  11  3

У 2019-2020 н.р. встановлено проекторний комплекс в кабінете інформатики, що придбано за сприяння депутата міської ради Пучича В.Г., за його сприяння також поповнено матеріальну базу кабінетів природничо-математичного циклу.

За державні кошти, крім оплати обовʼязкових платежів по забезпеченню функціонування закладу, оплачені роботи по ремонту системи водопостачання, утеплення труб, заміни освітлення підвалу ліквідації аварійної ситуації, поточний ремонт комп’ютерної техніки, ремонт пожежних кранів заміна електропроводки, доставка підручників , обслуговування підручників тощо на загальну суму 204797,00 грн.

За державні кошти також були придбані стенди  про запобігання булингу,  «Куточок споживача» в обедній залі, класні журнали, художня література, періодичні видання, свідоцтва про закінчення базовох та основної шкіл, тепловідбівні екрани, дидактичні матеріали для НУШ, ламінатор для 1 класу, тощо на загалу сумму 117489,08 грн.

Основними проблемними фінансово-господарськими  питаннями для подальшого вирішення у 2021 році визначено:

 1. Ремонт підлоги ІІ поверху.
 2. Заміна вітражних вікон блоку А з подальшим ремонтом сходової клітини.
 3. Ремонт вентиляційних шляхів.
 4. Заміна дерев’яних вікон на металопластикові (73).
 5. Заміна утеплення труб підвального приміщення.
 6. Поточний ремонт дощової системи підвального приміщення.
 7. Капітальний ремонт приміщення каб. № 33 (колишня бібліотека).
 8. Капітальний ремонт харчоблоку.
 9. Облаштування приміщення їдальні евакуаційним виходом.
 10. Ремонт підлоги в актовій і спортивній залах.
 11. Заміна вікон в спортивній і актові залах на металопрластикові.
 12. Капітальний ремонт ганку вхідної групи № 2 з облаштування пандусу для дітей з особливими можливостями
 13. Обстеження двох тріщин на зовнішних стінах будівлі
 14. Поточний ремонт стін та стель сходових маршів № 1 і № 3.
 15. Заміна енергозберігаючих світильників каб. №19 на світлодіодні.
 16. Заміна дверей підвального приміщення на металеві.

13. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи гімназії,  календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників, планів роботи методичних комісій, науково-методичної ради, гімназійної філії МАН тощо. Така система планування, що відпрацьована у гімназії заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу  загальноосвітньої середньої освіти.

Адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників , поведінки, тощо. Крім цього в гімназії розроблена система моніторингу за навчально-виховним процесом. В стадії апробації знаходиться система моніторингу діяльності вчителів.

Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради гімназії, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація  приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Адміністрація постійно працює над удосколенням системи управлінських рішень: відпрацьовується система організаційних наказів, тематика засідань при директорові та виробничих нарад тощо.

У 2019-2020 році адміністрація гімназії розпочала роботу над розбудовою внутрішньої системи  забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Питання розбудови було розглянуте на засідання педагогічної ради, визначені творчі групи по вивченню даного питання. Результатом роботи стала розробка Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Житомирської гуманітарної гімназії № 1, схваленого педагогічною радою (протокол № 8 від 22.04.2020р. ) та затвердженого наказом директора віл 27.04.2020р. №8.

З  метою удосконалення управлінської діяльності, а сам: створення Е-образу гімназії з можливістю диджиталізації внутрішнього середовища та автоматизації основних бізнес-процесов у  2019-2020 році заклад розпочав співпрацю з платформою Нuman Школа.

Рішення звітної конференції

 1. Роботу директора гімназії Бохан М.А. вважати задовільною.
 2. Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через через формування варіативної складової навчального плану, мережу участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо
 3. Спрямовувати виховну роботу на формування духовності особистості, забезпечення умов для індивідуального розвитку, емоційного комфорту всіх учасників навчально-виховного процесу, стимулювання творчої активності учнів. Пріоритетним напрямом  виховної роботи вважати національно-патріотичне виховання.
 4. Продовжити роботу над розбудовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладу та якості освіти.
 5. Продовжити роботу по диджиталізації освітнього середовища.
 6. Впроваджувати в практику закладу програми обміну, розширювати міжнародну діяльність гімназії.
 7. Продовжувати зміцнювати спортивну матеріальну базу школи через придбання інвентарю та взяти на контроль питання обладнання спортивного майданчику.
 8. Продовжувати покращення матеріальної частини кожного кабінету, особливу увагу звернути на наповнення кабінетів технічними засобами навчання (інтерактивні комплекси, проекторні комплекси тощо).
 9. При виконані поточних ремонтів звернуту увагу на естетичне оформлення, використовувати сучасні оздоблювальні матеріали.
 10. Спрямувати фінансово-господарську діяльність на задоволення першочергових потреб закладу.
error: Content is protected !!