ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Звіт
директора Житомирської гуманітарної гімназії №1
БОХАН МАРГАРИТИ АЛЬБЕРТІВНИ
про свою діяльність на посаді протягом 2018-2019н.р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.
Загальна інформація про школу.
Житомирська гуманітарна гімназія № 1 є комунальною власністю Житомирської міської ради. Управління та фінансування здійснюється Департаментом освіти Житомирської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження.
Навчання у 2018-2019 році здійснювало 292 учнів, середня наповнюваність класів становила 29,2 учні, що має тенденцію до збільшення (минулий рік -26,1).
У 2018-2019 навчальному році штатними працівниками гімназія була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховувалась фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. У 2018-2019 навчальному році колектив гімназії складався з 30 педагогічних працівників, з яких четверо працювало за сумісництвом. Працювали три новопризначені вчителі: Тичинська Дар’я Сергіївна, вчитель англійської мови, Сердійчук Лариса Петрівна, вчитель англійської мови та Грищак Ганна Петрівна, вчитель мистецтва.
У 2017-2018 н.р. гімназія була забезпечена 18 навчальними кабінетами , бібліотекою, медичним кабінетом, спортивним залом, їдальнею. Крім того, для проведення уроків з фізичного виховання гімназією складений договір про співпрацю з ЗОШ № 14 про використання для проведення уроків фізкультури спортивного майданчику школи.

Методична робота.

Аналіз методичної роботи в Житомирській гуманітарній гімназії №1, що визначається законом України «Про освіту», ст.4, ст.27, ст.37, ст. 38, ст.39, ст.41, ст.42, ст.44 закону України “Про загальну середню освіту”, , Національною державною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національною доктриною розвитку освіти і науки України, за 2018-2019 навчальний рік свідчить, що педагогічний колектив продовжив роботу над реалізацією нової науково-методичної проблеми «Соціалізація учнівської молоді через реалізацію інтегрованих змістових ліній засобами критичного мислення».
Робота з педагогічними працівниками в Житомирській гуманітарній гімназії №1 у 2018-2019 навчальному році, що визначена на основі аналізу методичної роботи, діагностики педагогічної діяльності вчителів, була спрямована на:
Вивчення, критичне осмислення та узагальнення діяльності всіх структурних підрозділів методичної роботи;
Апробацію алгоритму впровадження науково достовірних і практично вивірених методик дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи вчителів гімназії з упровадження науково-методичної проблеми;
Відповідну корекцію системи психолого-педагогічних та управлінських взаємодій, які функціонують у гімназії;
Забезпечення умов зростання фахового та наукового рівня педагогічного колективу гімназії;
Популяризацію перспективного інноваційного досвіду Житомирської гуманітарної гімназії №1 у межах міста, області, України, що відповідає науково-методичній проблемі, над якою працює колектив гімназії.
Відповідно до плану роботи гімназії на 2018-2019 н.р., наказу №109 від 29 серпня 2018 року «Про організацію методичної робот з педагогічними працівниками Житомирської гуманітарної гімназії №1 у 2018-2019 н.р.» в рамках ІУ практичного рівня роботи над науково-методичною проблемою педагогічного колективу гімназії «Соціалізація учнівської молоді засобами критичного мислення» І проектного рівня роботи над темою «Соціалізація учнівської молоді через реалізацію інтегрованих змістових ліній засобами критичного мислення» адміністрацією гімназії були відвідані методичні заходи, відкриті уроки, які засвідчили достатньо високий фаховий рівень вчителів гімназії, наявність чіткої структури методичної роботи, вагому роботу вчителів гімназії по створенню навчально-матеріальної бази, роздаткового, дидактичного, ілюстративного матеріалу, достатній рівень робот із молодими вчителями, що сприяє творчому зростанню педагогічного колективу гімназії.
Під час проведення тижня педагогічної майстерності адміністрацією гімназії, членами атестаційної комісії та педагогічними працівниками було відвідано 4 відкритих уроки та 2 позакласні заходи. Високим фаховим рівнем підготовки, чіткою методичною структурою проведення, використанням інтерактивних методик викладання відзначено уроки вчителя німецької мови Трясибороди Л.А., вчителя математики Бохан М.А., вчителя економіки Дзядевич Н.В.
Творчий підхід до організації навчального процессу, достатній рівень фахової та методичної підготовки при проведенні відкритого уроку у рамках Тижня педагогічної майстерності продемонструвала учитель англійської мови Баранівська Н.В.
Під час творчого звіту у березні місяці педагогічні працівники, що атестуються, презентували узагальнення досвіду роботи над проблемною темою та результативність її реалізації, ефективність організації позаурочної роботи з предмету та роботи з обдарованими учнями.
Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив, передбачає наступні аспекти, які стали предметом вивчення та впровадження у структурних підрозділах методичної роботи гімназії:
Впровадження технологій критичного мислення в навчально- виховний процес.
Створення умов для активної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу, громадських, наукових, освітніх інституцій.
Створення сприятливих психолого-педагогічних умов для творчого самовизначення вчителя.
Використання особистісно – орієнтованих навчальних технологій на уроках і позаурочний час.
Використання конструктивних та креативних методів навчання.
Продовження впровадження різнорівневого навчання на уроках, диференціацію по загальним здібностям на основі врахування загального рівня навченості, розвиток у школярів мислення, пізнавальної діяльності.
Оптимізацію системи роботи з обдарованими учнями.
Навчання гімназистів творчим прийомам дослідницької діяльності на першому етапі підготовки до роботи в МАН.
Продовжується робота по систематичному обміну інформацією з упровадженням висвітлення здобутків діяльності педагогічного колективу на Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, вітчизняних та зарубіжних фахових педагогічних журналів, у ЗМІ, у постійно діючих педагогічних виставках. Так, вийшов з друку навчально-методичний посібник «Методичний експрес: Інтегровані змістові лінії та шляхи їх реалізації на уроках англійської мови» , автори Самойлюкевич І.В., Забелло Л.О. та інш. Рецензенти Калініна Л.В. та Гончарук Н.О.
Одним із результатів методичної роботи в Житомирській гуманітарній гімназії №1 стало ефективне проведення атестації педагогічних працівників гімназії: у 2018-2019 навчальному році атестувалось 5 педагогічних працівників гімназії. За наслідками роботи атестаційної комісії Житомирської гуманітарної гімназії №1 ( протокол засідання № 6 від 12.03.2019 р.) та згідно наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 03.04.2019 №119-к вчителю математики Бохан М.А. та вчителю німецької мови Трясибороді Л.А. продовжено на п’ять років дію кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «вчитель-методист», вчителю математики та економіки Дзядевич Н.В. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» , вчителю англійської мови Баранівській Н.В. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», підтверджена відповідність займаній посаді провідного бібіліотекаря Денисенко Л.І.
Продовжується активна співпраця педагогічного колективу Житомирської гуманітарної гімназії №1 з Житомирським державним університетом ім. І.Я. Франка в рамках навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся». Протягом навчального року директор гімназії Бохан М.А. та заступник директора з навчально-виховної роботи Н.В.Башинська брали участь у засіданнях ННВ комплексу при Житомирському державному університеті ім. І. Франка.
07 лютого 2019 року Забелло Л.О. виступила з доповіддю на Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Теорія та практика викладання англійської мови в НУШ», організованому ЖДУ ім. І.Франка.
Протягом навчального року було організовано проходження практики студентів ЖДУ (англійська мова, фізична культура) в закладі освіти.
Гімназія продовжує співпрацю в рамках роботи навчально-методичної лабораторії кафедри педагогічної майстерності та соціальної педагогіки ЖДУ ім. І.Я. Франка (комплексна тема «Система реалізації індивідуального творчого потенціалу учнів та професійних компетенцій вчителів в системі особистісно орієнтованого навчання»).
Житомирська гуманітарна гімназія №1 в рамках науково-методичної роботи тісно співпрацює с департаментом освіти Житомирської міської ради та Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Так, в межах реалізації науково-проблемної теми гімназії 23 жовтня 2018 на базі гімназії пройшов семінар для вчителів англійської мови міста «Оволодіваємо навичками ХХІ століття», в ході якого вчитель англійської мови гімназії Забелло Л.О. провела низку вправ для вчителів з метою ознайомлення ключовими навичками ХХШ століття, їх необхідністю в сучасному житті та можливістю розвитку цих навичок в учнів на уроках англійської мови. Підсумком тренінгу стало представлення постерів за результатами роботи тренінгу.
Також, в листопаді 2018 на базі гімназії пройшов тренінг для вчителів економіки міста «Розвиток критичного мислення на уроках економіки через реалізацію наскрізних змістових ліній», в підготовці та проведенні якого взяла участь вчитель економіки Дзядевич Н.В., яка ознайомила вчителів економіки з технологіями критичного мислення, засобами їх впровадження на уроках економіки через реалізації інтегрованих змістових ліній.
25 березня 2019 року Забелло Л.О. провела тренінг для вчителів англійської мови міста «Взаємодія вчителя та учнів на уроці англійської мови. Роль інструкції в ефективній організації навчального процесу».
Завдяки співпраці колективу гімназії з Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти в травні 2019 року заступники директора з НВР Забелло Л.О. та Башинська Н.В. пройшли міжнародне стажування з питань освіти дорослих в м. Мінську, Республіка Білорусь.
Слід відзначити плідну роботу творчої лабораторії вчителів німецької мови гімназії у складі Конончук Л.В. та Трясибороди Л.А., робота яких була узагальнення підчас проведення та участі у науково-практичних семінарах для вчителів міста та друкаціях у відповідних фахових виданнях. Так, в березні 2019 року на базі гімназії пройшов міський науково-практичний семінар на тему «Соціалізація учнівської молоді через реалізацію інтегрованих змістових ліній засобами критичного мислення», де Конончук Л.В. та психолог гімназії Станевич І.М. виступили з доповідями, а Трясиборода Л.А. дала відкритий урок в 6-Б класі на тему « Німеччина. Берлін».
Протягом навчального року у гімназії проводились декади та тижні предметних МК, а саме: Тиждень фізичного виховання, української мови та літератури, природничих наук, історії та правознавства, іноземних мов, під час яких проводилися вчителями МК предметні виховні заходи, демонструвалися тематичні стінні газети, проводились відкриті уроки вчителів, творчі звіти. Такі заходи ще раз засвідчують високий рівень творчої, пізнавальної, соціокультурної компетенцій як учнів так і вчителів.
Протягом 2018-2019 н.р. пройшло шість засідання науково-методичної ради гімназії, на яких були підведені підсумки роботи НМР за попередній рік та спланована робота на поточний, визначені шляхи реалізації науково-методичної проблеми гімназії, обговорені нові навчальні програми з базових дисциплін, рекомендації МОНУ щодо викладання предметів, обговорені засади організації науково-дослідної роботи учнів у 2018-2019 н.р., складений план проведення предметних тижнів, обговорений стан роботи з обдарованими учнями в поточному навчальному році та затверджені списки учнів для участі у Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН та підведені підсумки участі гімназистіі у ціх заходах, обговорено питання результативності проходження педагогічними працівниками гімназії курсів підвищення кваліфікації та результативність атестації педагогічних працівників в поточному навчальному році, розглянуті нормативні документи щодо організації та проведення ЗНО та ДПА в 2018-2019 н.р., заслухані звіти голів методичних комісій про роботу у 2018-2019 н.р. Постійно здійснюється огляд нормативних, директивних документів, новинок методичної, психолого-педагогічної літератури, інформаційних матеріалів в методичному кабінеті.
Разом з тим вимагає активізації робота всіх членів колективу з підготовки, узагальнення та популяризації досвіду з метою подальшого його представлення на відповідних педагогічних та фахових виставках та фестивалях.
3. Освітня діяльність учнів.
Навчально-виховний процес організовується та здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, Статуту Житомирської гуманітарної гімназії № 1, затвердженого наказом управління освіти Житомирської міської ради від 13.12.2016 року № 524, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 року № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314, та інших нормативних документів.
Мова навчання в Житомирській гуманітарній гімназії № 1 українська.
Учні 5-9 класів поглиблено вивчають вивчають англійську мову. 10-11 класи – профіль навчання «Іноземна філологія (англійська)»
Учні 5-11 класів вивчають другу іноземну – німецьку мову.
Станом на 31 травня 2019 року в Житомирській гуманітарній гімназії №1 навчалося 292 учні.
Під час аналізу встановлено, що за результатами річного оцінювання 100% учнів засвоїли обов’язковий рівень навчання з такими результатами:

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
24 учнів (8%) 146 учні (50%) 121 учнів (41,7%) 1 (0,3%)

Аналіз результатів успішності за 2018-2019 навчальний рік у порівнянні з попереднім 2017-2018 навчальним роком свідчить про певну стабільність та у результатах навчальних досягнень гімназистів.
Кількість учнів, які закінчили навчальний рік на високому та достатньому рівні, зазначена у таблиці:
Клас Кл.керівник Високий
рівень Достатній
рівень Разом
(учнів) %
якості
1(5)-А Співак Т.Й. 3 18 21 70%
1(5)-Б Муравська А.О. 4 19 23 74%
2(6)-А Баранівська Н.В. 2 9 11 44%
2(6)-Б Карпельова І.В. 4 19 23 74%
3(7)-А Мухортов І.П. – 17 17 48,5%
4(8)-А Конончук Л.В. 2 7 9 32 %
5(9)-А Горбаченко С.М. 2 10 12 40%
5(9)-Б Трясиборода Л.А. 1 14 15 53,5%
6(10)-А Скороход О.С. 3 18 21 70%
7(11)-А Гончарук Н.О. 3 15 18 75 %
Загалом 24 146 170 58%
Отже, найбільша кількість учнів, що встигають на високому та достатньому рівнях, уже традиційно серед учнів-випускників 11 класу (кл.кер. Гончарук Н.О.) та 5-Б та 6-Б класів, а саме: 6-Б клас (кл. кер. Карпельова І.В.), 5-Б (кл.кер. Муравська А.О.). Варто зазначити, що другий рік поспіль найнижчий рівень якості навчання демонструють учнів 7-А класу (кл.кер. Мухортов І.П.) та 8-А клас (кл.кер. Конончук Л.В.)
Значно погіршився рівень учнів, які якісно засвоїли навчальний матеріал, в 6-А та 6-Б класах. Така тенденція прослідковується уже протягом кількох років. Решта класів у 2018-2019 навчальному році демонструють стабільні результати.
24 учні, які виявили високий рівень навчальних компетенцій:
Уже котрий рік спостерігається стійка тенденція в тому, що у більшості класів найнижчим середнім балом є саме з предмети математичного циклу, проте не може не турбувати той факт, що серед предметів з на3.йнижчими показниками для гімназії є англійська, українська мови та історія.
3. Робота з обдарованими учнями
Питання виявлення й розвитку обдарованості педколектив Житомирської гуманітарної гімназії №1 розглядає як виконання тривалої програми з урахуванням різноманітних сучасних методів і форм роботи відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Програми роботи з обдарованими учнями гімназії на 2015-2020 рік. Це питання постійно на контролі адміністрації: розглядається на засіданнях педагогічної ради (протоколи №11, 23 за 2018-2019 н. р.), на нарадах при директорі, оперативно-методичних нарадах. На засіданнях предметних МК були обговорені питання роботи зі здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань.
У роботі з обдарованими учнями впроваджуються різні форми та методи роботи визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження, співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). У зв’язку з оновленням банку даних обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування, було поповнено банк даних обдарованих дітей, на яких були заповнені індивідуальні картки.
Також протягом навчального року була проведена робота по здійсненню психологічного моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів, потреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні психологічні тести. Отримані результати дали можливість переглянути та оновити банк даних, допомогли класним керівникам, вчителям-предметникам, батькам для з’ясування правильності визначення психолого-педагогічної діагностики, можливостей дитини та подальшої роботи з дітьми.
Організація навчально-виховного процесу в Житомирській гуманітарній гімназії №1 спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей.
Робота колективу Житомирської гуманітарної гімназії №1, проведена за планом підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальних та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати. Різноманітна пізнавальна дослідницька діяльність – це закономірний розвиток природних нахилів, що має щоденно реалізовуватися у співпраці з учителями, батьками, іншими дітьми. Так з метою стимулювання творчого самовдосконалення учнів, виявлення та розвиток обдарованих учнів, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, пропаганди досягнень науки, техніки та новітніх технологій двічі на рік в гімназії проводяться Дні науки, під час яких діти мають змогу більше дізнатися про досягнення людства у різних галузях науки, зустрітися з цікавими людьми, які розповідають про свої здобутки і звершення, учні гімназії випробовують себе під час написання Інтелектуального марафону, набираючи певну кількість балів з п’яти предметів. Учні, які набирають від 400 до 500 балів, стають абсолютними переможцями ІМ та за рішенням президії Піклувальної ради гімназії та Фонду підтримки діяльності Житомирської гуманітарної гімназії №1 «Пошук» призначається щомісячна стипендія. Кількість стипедіатів щорічно складає від 10% до 15% від загальної кількості учнів, які беруть участь у ІМ. Це дає змогу заохочувати розкривати творчий, інтелектуальний потенціал гімназистів та професійність педагогічних кадрів при підготовці дітей.
Втретє рейтингову таблицю успішності в ІМ очолив 6(10)-А клас (класний керівник Скороход О.С.) (350 – середній бал, 5 переможців), що дало можливість нагородити цей учнівський колектив перехідним кубком «Інтелект». Романчук Марію, ученицю 5-Б класу було нагороджено іменним кубком за індивідуальну першість (441 бал) у інтелектуальному марафоні.
Саме участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах захисту науково-дослідницьких робіт, інших конкурсах інтелектуальної спрямованості дають змогу визначити рівень інтелектуальної обдарованості учнів гімназії.
У 2018-2019 навчальному році 30 учнів Житомирської гуманітарної гімназії №1 – переможці І етапу (Інтелектуального марафону) – взяли участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з 11 базових дисциплін, переможцями та призерами ІІ етапу олімпіад з 11 навчальних дисциплін журі визнало 15 учнів:
з української мови:
ІІІ місце – Рябова Єлизавета – 10-А клас (вч. Карпельова І.В.);
ІІІ місце – Власюк Анастасія – 9-А клас (вч. Башинська Н.В.);
з англійської мови:
І місце – Рябова Єлизавета – 10-А клас (вч. Гончарук Н.О.);
ІІ місце – Пльохіна Дарина – 9-Б клас (вч. Баранівська Н.В.);
ІІІ місце – Остапчук Андрій – 8-А клас (вч. Забелло Л.О.);
з біології:
ІІ місце – Власюк Анастасія – 9-А клас (вч. Бірюкова А.В.);
з правознавства:
ІІІ місце – Баранівська Руслана – 9-А клас (вч. Дехтієвський О.В.); з економіки:
ІІІ місце – Стрельцов Ілля – 11-А клас (вч. Дзядевич Н.В.);
з хімії:
ІІ місце – Власюк Анастасія – 9-А клас (вч. Іщук І.М.);
ІІ місце – Коритко Ігор – 10-А клас (вч. Іщук І.М.);
ІІІ місце – Баранівська Руслана – 9-А клас (вч. Трясиборода Л.А.);
ІІІ місце Лозко Марина – 9-А клас (вч. Конончук Л.В.);
з польської мови:
ІІ місце – Башинська Ольга – 9-А клас (вч. Зубарева В.В.);
з географії:
ІІІ місце – Владзяновська Ольга – 10-А клас (вч. Бірюкова А.В.);
У рейтингу серед навчальних закладів міста за підсумками ІІ етапу олімпіад Житомирська гуманітарна гімназія №1 посідає за кількістю переможців лише 19 місце (серед 34 загальноосвітніх навчальних закладів), що вимагає покращення роботи з обдорованими учнями, оскільки втрачені позиціїї, які займала гімназія декілька років тому.
ІІ етап Всеукраїнських олімпіад проходив із 20 навчальних предметів, гімназисти взяли участь в олімпіаді з 11 предметів, а з 9 предметів стали переможцями та призерами: з біології, економіки, хімії, української мови та літератури, англійської мови, польської мови та літератури, німецької мови, географії та правознавства.
Серед переможців відзначилися достатньою результативністю участі в олімпіаді з англійської мови (3 призових місця), з хімії (3 призових місця), з німецької та української мови (по 2 призових місця), з польської мови і біології – друге місце.
Слід зазначити, що у «десятку» найкращих за освіти з о потрапили 24 учнів (29 – минулорічний показник): українська мова – 2, англійська мова –4, німецька мова – 5, географія – 3 учнів, біологія – 2 учнів, історія – 1 учень, правознавство – 1, економіка – 2, хімія – 3 учнів, польська мова – 2 учнів. Загальна кількість учнів гімназії, що потрапили у рейтинг успішності по управлінню освіти, становить 24 із 30.
Учні-призери виявили високий рівень виконання олімпіадних завдань, глибокий інтелектуальний рівень, вміння застосовувати набуті знання на практиці при розкритті нестандартних завдань. Варто відзначити достатньо високий рівень мовної компетентності, що є результатом плідної співпраці вчителів гімназії та учнів.
Усього 3 учень Житомирської гуманітарної гімназії №1 Власюк Анастасія, Башинська Ольга (10-А клас) та Стрельцов Ілля (11-А клас) взяли участь в обласних олімпіадах з 3 навчальних дисциплін та двоє учениць стали переможцями і призерами ІІІ етапу олімпіад: Власюк Анастасія (ІІ місце з біології, учитель – Бірюкова А.В.), Башинська Ольга (ІІ місце з польської мови, учитель – Зубарева В.В.).
12 вчителів гімназії підготували призерів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році: Карпельова І.В., Дзядевич Н.В., Бірюкова А.В., Дехтієвський О.В., Гончарук Н.О., Іщук І.М., Трясиборода Л.А., Зубарева В.В., Конончук Л.В., Забелло Л.О., Баранівська Н.В., Башинська Н.В.
Щорічно гімназисти беруть участь також у творчих конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівня. Так у ІІ (міському) етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика визнано переможцями ученицю гімназії Костюк Ілону (5-Б клас, вч. Мороз Н.В.), Михайлову Дар’ю (6-Б клас, вч. Карпельова І.В.), Рябову Єлизавету (10-А клас, вч. Карпельова І.В.), Потенко Анастасію (11-А клас, вч. Карпельова І.В.), які здобули призові місця і нагороджені дипломом ІІ ступеня, Баранівську Руслану (9-А клас, вч. Башинська Н.В.), яка посіла ІІІ місце. Команда учнів Житомирської гуманітарної гімназії №1 взяла участь і виборола призові місця на міському рівні VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, так на основі рішення журі учнів гімназії Постовік Марію, ученицю 6-Б класу (вч. Карпельова І.В.), Зубро Каріну, ученицю 7-А класу (вч. Башинська Н.В.) визнано переможцями та нагороджено дипломами ІІ ступеня. Це свідчить про систематичну роботу вчителів української словесності із творчо обдарованими дітьми.
Результативною була участь учнів гімназії в олімпіаді з психології для старшокласників, за результатами якої учениця 10-А класу Свинціцька Юлія виборола ІІІ місце (Станевич І.М., соціальний педагог). Також учень 10-А класу Нагіленко Іван посів ІІ місце на обласному конкурсі «В об’єктиві натураліста». Вдалим був виступ команди гімназистів на Міському учнівському конкурсі перекладу німецької поезії «Quelle der Poesie» (учителі Конончук Л.В., Трясиборода Л.А.): Барвенко Анастасія (11-А клас) – І місце, Баранівська Руслана (9-А) – І місце, Владзяновська Ольга (10-А) – ІІ місце. Команда учнів 9-10 класів у складі Владзяновської Ольги, Нагіленка Івана, Наконечного Владислава, Баранівської Руслани, Мельниченко Катерини здобула перемогу (ІІІ місце) на VІІІ Обласному турнірі юних журналістів (керівник – педагог-організатор Муравська А.О.). Учні брали участь у Загальноміському учнівському конкурсі художнього перекладу з англійської мови та вибороли призові місця: Романюк Євген (5-А) – І місце, Гнатюк Дар’я (6-Б) – І місце, Аношин Артем (7-А) – ІІ місце в номінації «Віртуози дубляжу» (учителі Співак Т.Й., Забелло Л.О., Гончарук Н.О.). Учениця 9-А класу Баранівська Руслана (вчитель Башинська Н.В.) отримала диплом І ступеня за перемогу у поетичному конкурсі «Небесний сад-2018». Мельниченко Катерина, учениця 9-А, виборола ІІ місце на Конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україна» (учитель – Мельниченко В.А.).
Щорічно в гімназії проводяться різноманітні виховні заходи та предметні тижні, які допомагають учителям та адміністрації виявляти та розвивати обдарованих, творчо мислячих дітей; спільно з тренерами та викладачами дитячих музичних шкіл, спортивних секцій, мистецьких гуртків наші діти розвивають у собі почуття прекрасного, вчаться бути гідними своєї Вітчизни, показують високі результати в спортивній, академічній, творчій, технічній і соціальній діяльності
Протягом року гімназисти взяли участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» (осіння сесія) з української, німецької, англійської мови (зі 128 учасників відзначено 6 лауреатів: Бірюкова А.В., вч. географії, організувала проведення Міжнародного природознавчого конкурсу для дорослих «Геліантус», в якому взяло участь 20 учнів (1 лауреат з біології – Джунь Анастасія (5-Б клас)). Гімназія має активних учасників та переможців у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» (54 учасники, з них – 1 дипломи І ступеня регіонального рівня (Баранчук Катерина (9-Б), 1 диплом ІІ ступеня регіонального рівня (Свинціцька Юлія (10-А )) та 1 дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня (Мельниченко (10-А)), куратор – Карпельова І.В., учитеь української мови та літератури. У Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», координатор Скороход О.С., взяло участь 14 учнів, відмінний результат – 1 учень (Рублюк Кирило (7-А)), добрий результат мали 7 учнів. Гімназисти також були активними в інших різноманітних творчих конкурсах та спортивних змаганнях.
На базі Житомирської гуманітарної гімназії №1 працює гімназійна філія МАН. Науково-дослідницька діяльність – важлива ланка у процесі формування креативної інтелектуальної особистості, яка прагне до самореалізації, отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності і самостійного продукування інновацій. На допомогу у вирішенні завдань організації і здійснення пошуково-дослідної роботи у гімназії розроблено і впроваджено курс практичних занять з теми «Організація і методика роботи з підготовки учнівських пошуково-дослідницьких робіт» у рамках функціонування гімназійної філії МАН.
З метою підтримки, розвитку духовного, інтелектуального і творчого потенціалу учнівської молоді в гімназійній філії Житомирського територіального відділення Малої академії наук України з 18 по 20 грудня 2018 року в навчальному закладі проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
Учасниками конкурсу стало 56 учнів. У рамках І етапу конкурсу було проведено заочне оцінювання пошуково-дослідницьких робіт та конкурс-захист пошукових робіт учнями 8-10 класів у шести секціях.
Варто зазначити, що у конкурсі-захисті пошукових робіт взяли участь 24 учні 10 класу (43%), 3 учнів 9 класу (5%) та 29 учнів 8 класу (52%). Слід відзначити якісну роботу класних керівників 8-А, та 10-А класів Конончук Л.В., Скороход О.С. та вчителів-предметників, які активно стимулювали учнів до пошуково-дослідницької роботи.
Високий рівень підготовки до захисту власних досліджень продемонстрували:
Учениця 9-Б класу Пльохіна Дарина Олексіївна, тема роботи «Лінгвостилістичні особливості англомовного дискурсу комерційної реклами: гендерний аспект», педагогічний керівник – учитель англійської мови Співак Т. Й.;
Учениця 10-А класу Тимошик Яна Андріївна, тема роботи «Вплив сім’ї на соціалізацію підлітків», педагогічний керівник – учитель математики та економіки Дзядевич Н.В.;
Учень 9-Б класу Хробуст Антон Олексійович, тема роботи «Енергопродуктивність міскантуса гігантського залежно від формових особливостей», педагогічний керівник – учитель біології та хімії Іщук І.М.;
Учениця 9-Б класу Тимощук Анна Сергіївна, тема роботи «Соціалізація підлітків засобами учнівського самоврядування», педагогічний керівник – соціальний педагог Станевич І.М.;
Учениця 10-А класу Мартинюк Катерина Вікторівна, тема роботи «Функціонування кольороназв у німецькій фразеології», педагогічний керівник – учитель німецької мови – Трясиборода Л. А.
На обласному етапі з 12 наукових відділень Житомирська гуманітарна гімназія №1 була представлена у трьох:
– у відділенні «Філософії та суспільствознавства» учениця 10-А класу Тимошик Яна та учениця 9-Б класу Тимощук Анна; у відділенні «Мовознвства» учениця 10-А класу Мартинюк Катерина та учениця 9-Б класу Пльохіна Дарина; у відділенні «Екології та аграрних наук» учень 9-Б класу Хробуст Антон.
За підсумками конкурсу-захисту двоє учасників із п’яти Гімназійної філії МАН (40%) набрали більше 75 балів та стали переможцями. Учениця 10-А класу Тимошик Яна посіла ІІ місце у секції «Педагогіка», відділенні «Філософії та суспільствознавства», учень 9-Б класу Хробуст Антон посів ІІ місце в секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування», відділенні «Екології та аграрних наук».
Двоє вчителів української мови та літератури ЖГГ№1 Карпельова І.В. та Башинська Н.В. брали участь у забезпеченні підготовки, проведення, оцінювання завдань із базових дисциплін.
Члени Гімназійної філії МАН брали також активну участь у міжнародних та всеукраїнських освітніх проектах, турнірах, конкурсах у 2018–2019 н. р. Учень 9-А класу Хробуст Антон посів І місце у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище» з роботою «Енергопродуктивність міскантуса гігантського залежно від формованих особливостей» під керівництвом учителя хімії та біології Іщука Ігоря Мартиновича у співпраці з науковцем, кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом Зінченко В.О.
Колектив Житомирської гуманітарної гімназії №1 було нагороджено почесною грамотою Міністерства екології та природних ресурсів України за перемогу учня у конкурсі.
Учень 9-А класу Хробуст Антон посів ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Intel Eko-Україна 2019».
Команда Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді у складі учнів Житомирської гуманітарної гімназії №1 нагороджена дипломом ІІІ ступеня за ІІІ місце у VІІІ обласному інтелектуальному конкурсі юних журналістів.
Науковий супровід діяльності Гімназійної філії МАН забезпечується завдяки участі у засіданнях навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся» у рамках роботи за програмою підтримки обдарованих дітей та молоді, індивідуальним консультаціям викладачів ЖДУ ім. Івана Франка-наукових керівників науково-дослідних робіт учнів-членів МАН, мотиваційним лекціям та консультаціям кандидата сільськогосподарських наук, доцента Зінченка В.О., співпраці з Житомирським центром науково-технічної творчості у підготовці до участі учнів-членів Гімназійної філії МАН у всеукраїнських конкурсах.
Аналіз результативності виступу учнівської команди Житомирської гуманітарної гімназії №1 на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах свідчить про те, що педколективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін. Цьому, зокрема, сприяє створення класів з поглибленим вивченням предметів, профільних класів, гурткова робота, факультативні, індивідуальні та групові заняття, проведення предметних тижнів, інтелектуальні ігри та конкурси.
Проте необхідно продумувати як удосконалювати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до науково-дослідницької роботи, більш активно використовувати інформаційно-комунікативні технології, бібліотечний ресурс.

4. Виховна та позакласна робота.
Виховна робота у 2018/2019 н.р. в Житомирській гуманітарній гімназії №1 проводилась відповідно до річного плану роботи гімназії і була спрямована на реалізацію цілей та завдань, визначених такими нормативними документами: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 р.№641, Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», листа МОН від 07.08.2018 №1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини 2018-2019 н.р.», листа МОН від 29.01.2019 р.№ 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. №2657-VІІІ» та інших нормативних документів, які регулюють освітню діяльність закладів загальної середньої освіти.
З огляду на суспільні потреби сьогодення, активізацію таких негативних явищ серед учнівської молоді як насильство, кібертретирування, секстинг, булінг тощо, колектив гімназії визначив головну мету освітнього процесу – створення сприятливого соціального та психологічного клімату, який підтримує особистість, яка розвивається, вчасно реагує на її потреби та з повагою ставиться до її особистості.
Протягом року питання виховної роботи розглядались на засіданнях педагогічної ради (протокол №11 від 30.08.2018 «Про стан правовиховної роботи влітку 2018 р.», «Організація виховної роботи в гімназії щодо безпеки та благополуччя дитини. Шкільний булінг: причини та протидія», протокол №15 від 25.10.2018 «Про активізацію роботи гімназії з профілактики суіцидальних намірів в учнівському середовищі», протокол №16 від 27.12.2018 «Булінг як соціально-психологічна проблема та шляхи її розв’язання», протокол №18 від 15.02.2019 «Про стан дотримання вимог законодавства, спрямованого на попередження правопорушень та жорстокого поводження в учнівському середовищі»), методичної комісії класних керівників, заслуховувались на нарадах при директорові.
Вся виховна робота в гімназії проводилась у дієвому «трикутнику» – батьки – вчителі – учнів, за участю громадських організацій і установ міста. Виховні години та виховні заходи були різноманітними, як за тематикою, так і за формами проведення, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності гімназистів. Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим. У зв’язку з цим, національне-патріотичне виховання є важливим сектором освітнього процесу. Форми, методи та прийоми роботи з національно-патріотичного виховання обиралися із врахуванням вікових особливостей учнів, їх уподобань й інтересів, традицій гімназії.
Національно-патріотичне виховання.
Популярними й ефективними формами національно-патріотичного виховання є: екскурсійні поїздки визначними місцями України (кл. кер. Мухортов І.П., Карпельова І.В., Співак Т.Й.), відкриті виховні заходи учнів 10-А класу до Дня Збройних сил України (кл. кер. Скороход О.С.), учнів 8-А кл. до Дня пам’яті героїв Небесної сотні (кл. кер. Конончук Л.В.), учнів 9-Б кл. «Пізнаємо Європу разом» (кл. кер. Трясиборода Л.А.), виховні години «Збережемо наш скарб – рідну мову», «Я – держава – суспільство», уроки мужності до Дня Збройних Сил України, мовний брейн-ринг до Дня української писемності та мови (пед..- орг. Муравська А.О.), участь команди гімназії у загальноміських змаганнях військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (вч. Жданов А.О., пед.-орг. Муравська А.О.). Високий виховний ефект мали книжкові виставки, тематичні полиці, які висвітлюють події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність, в гімназійній бібліотеці (бібліотекар Денисенко Л.І.); козацький турнір до Дня українського козацтва серед учнів 7-8 кл. (вч. Горецький А.О.); випуск тематичних стіннівок та «усних журналів» до Дня українського козацтва учнями 6-Акл. (кл. кер. Баранівська Н.В.), річниці революції Гідності учнями 10-А кл. (кл. кер. Скороход О.С.), до Дня Збройних Сил України учнями 9-А кл. (кл. кер. Горбаченко С.М.), до Дня Соборності України учнями 8-А кл. (кл. кер. Конончук Л.В.), а також перший урок «Розкажемо Європі про себе», «Українці серед інших європейських націй» (5-9 кл.), «Будуємо демократичну країну» (10-11 кл), фото-флешмоб «Україна в кожному з нас» (до Дня Соборності України).
Правовиховна робота.
Протягом навчального року особлива увага приділялась питанням превентивного виховання, а саме системі заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-просвітницького характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків.
В гімназії забезпечується виконання законодавства щодо обліку та аналізу відвідування навчальних занять учнями. Адміністрація гімназії систематично контролює питання обліку відвідування учнів на сторінках класних журналів, порівнюючи облік класних керівників та вчителів – предметників. Результати контролю обговорюються на методично-інструктивних нарадах при директорові та виробничих нарадах.
Класними керівниками, соціально-психологічною службою протягом року здійснювався психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення тих, хто схильний до правопорушень, до вживання алкоголю, тютюну, моніторинг проблеми булінгу та домашнього насильства серед вчителів та учнів гімназії.
Двічі на рік здійснювався моніторинг зайнятості учнів в позаурочний час, залучення до навчання в позашкільних закладах. В 2018 – 2019 н.р. навчанням в ПНЗ охоплено 161 учнів гімназії, що становить 55% учнів гімназії. Найвищий відсоток охопленості учнів навчанням в позашкільних навчальних закладах в 5-А кл. (кл. кер. Співак Т.Й.), 6-А кл. (кл. кер. Баранівська Н.В.). Значна частина учнів (більше 50% учнів класу) відвідують гуртки та секції в 5-Б (кл. кер. Муравська А.О.), 7-А (кл.кер. Мухортов І.П.), 6-Б (кл. кер. Карпельова І.В.).
З метою створення безпечного освітнього середовища в гімназії запроваджено комплекс заходів щодо запобігання та протидії проявам булінгу. Розроблено та затверджено заходи щодо запобігання та протидії булінгу, визначено уповноважену особу для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб (соціальний педагог Станевич І.М.), розроблено та оприлюднено на сайті гімназії процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування), налагоджено постійний контроль за місцями масового користування на території гімназії (які можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу).
Педагогами гімназії проведено виховні години «Віртуальний терор: тролінг та кібербулінг»; тренінги, бесіди, дискусії щодо пошуку шляхів вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання агресії; години спілкування «Булінг та кібербулінг», години спілкування за участі соціального педагога «Мрії збуваються» (5-8 кл.).
До профілактичної роботи щодо попередження булінгу широко залучались представники правоохоронних органів, юристи. Проведено лекції для учнів 9-А кл. «Булінг та відповідальність неповнолітніх» за участі інспектора роти №2 УПП в Житомирській області Панасюк І.С., інспектора із зв’язків із громадськістю Донцова Ю.В. та прес-секретаря УПП в Житомирській області Іванюк І.О.; для учнів 8-А кл. «Стоп Булінг! Правова відповідальність неповнолітніх» за участі Сірика О.Г. інспектора ВЮП УПП ГУНП в Житомирській області; для учнів 5-х кл. «Булінг. Причини виникнення та шляхи подолання. Відповідальність неповнолітніх» за участі представника регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги Радушинської Н.В.
Класними керівниками, психологічною службою (Станевич І.М.) використовуються сучасні технології профілактичного виховання: ситуаційно-рольові ігри, програвання ситуацій, використання проективних методик, перегляд відеоматеріалів з подальшим їх обговоренням, просвітницькі, профілактичні тренінги, превентивні бесіди. Варто відмітити високий виховний ефект заходів декади правової освіти та виховання: вистави ««Лінія життя» Київського театру (5-6 кл.), вікторини для 6-х класів «Як я знаю основні закони мого життя», виставки малюнків «Я маю право» (5-11 кл.), флешмобу «Світ моїх прав».
Також превентивне виховання реалізується через проведення тематичних виховних годин, годин спілкування: виховні години «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» (7-11 кл.), «Сучасні гаджети: розвага чи необхідність» (5-6 кл.), «Мої вчинки – моя відповідальність» (5-6 кл.), «Відповідальність починається з тебе» (7-9 кл.), «Закон – результат суспільного компромісу» (10-11 кл.), «Я – держава – суспільство» (5-6 кл.), «Вчинок, відповідальність, наслідки» (7-9 кл.), «Правова культура – міцність держави» (10-11 кл.), «Як не стати жертвою насильства» (10-11 кл), «Твоє життя – твій вибір» (попередження торгівлі людьми) (9 кл.) та ін..
Формування навичок здорового способу життя.
Активна профілактична робота, спрямована на розвиток правосвідомості учнів, формування їх відповідальності за власне життя, умінь об’єктивно оцінювати суспільні небезпеки проводилась у тісні співпраці із БО «Місія в Україну, ВБО АСЕТ, ЖМГО «Авенір».
Питання формування навичок здорового способу життя розглядалися на тематичних виховних годинах, серед яких варто відмітити «Життя – це найбільша цінність», «Світ моїх почуттів», «Сенс мого життя…», випущено тематичну стінгазету, підготовлено «Усний журнал» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, силами учнівського самоврядування підготовлено виступи лекторської групи «Як попередити інфекційні хвороби», виставка плакатів, малюнків, колажів «Як я дбаю про своє здоров’я», розповсюджено листівки. Крім того, проведені День Цивільного захисту, тиждень безпеки дорожнього руху, в ході яких підготовлено виставки тематичних стінгазет (вч. Бірюкова А.В., Іщук І.М.), спортивні змагання із використанням вправ програми ЦЗ для учнів 5-6 та 7-8 класів (вчитель фізкультури Горецький А.О.); виступ гімназійної агітбригади на тему «Ландшафти як середовище існування та об’єкти охорони» та перегляд відеофільму для учнів 5-6 кл. (пед..- орг. Муравська А.О.), а також відкритий виховний захід учнів 7-А кл. «Спортивне свято» (кл. кер. Мухортов І.П.). До цієї роботи були залучені спеціалісти обласного шкірвендиспансеру, працівники пожежної частини №2, управління з державного нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, Житомирського інституту медсестринства, ПРАТ «ЕК «Житомиробленерго».
Соціальний захист.
Протягом 2018-2019 н.р. здійснювався соціальний моніторинг, за результатами якого вносились необхідні зміни в соціальний паспорт гімназії. За даними моніторингу на гімназійному обліку станом на 01.06.2019 р. перебуває:
Діти-сироти Діти-напів
сироти Діти з багатодіт
них сімей Діти, які виховуються одинокими матерями Діти з інвалід
ністю Діти з малозабезпече
них сімей
– 11 20 6 6 2
Учнів, які б перебували на внутрішньому профілактичному обліку немає.
Естетичне виховання
Шляхами естетичного виховання колектив гімназії обрав розвиток здібності бачити прекрасне у творчій праці, активну участь у ній, створення святкової естетичної обстановки. Стимулюванню естетичних потреб учнів, виявленню й розвитку художніх творчих здібностей сприяло проведення загально гімназійних свят, конкурсів, фестивалів: святкова програма до Дня працівників освіти «З любов’ю до вчителя», концерт до Свята 8 березня, загально гімназійний конкурс Новорічних і Різдвяних привітань «Зима іде – свята веде», загально гімназійний фестиваль «Зірка гімназії», виступи на свято Останнього дзвоника, «В добру путь випускники!» (кл. кер. Гончарук Н.О.), відкриті виховні заходи «Нам без книг ніяк не можна» (кл. кер. Карпельова І.В.), відкритий захід соціального педагога Станевич І.М. «Безпека і Інтернеті», позакласні заходи в рамках предметних тижнів (вч. Виноградова З.Я., Карпельова І.В., Трясиборода Л.А., Конончук Л.В.), загально гімназійна виставка «Осінній сувенір» та ін.. Виховне середовище, яке б сприяло виявленню й розвитку художніх творчих здібностей учнів у різних видах діяльності та галузях мистецтва особливо вдало створюють класні керівники 5-Б кл. Муравська А.О., 8-А кл. Конончук Л.В., 9-А кл. Горбаченко С.М., 9-Б кл. Трясиборода Л.А., 6-Б кл. Карпельова І.В..
Формуванню естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві сприяли екскурсії в музеї міста і України, відвідування вистав Житомирського музично-драматичного театру ім. І. Кочерги (кл. кер. Конончук Л.В., Трясиборода Л.А., Виноградова З.Я.), випуски тематичних стінгазет до Всесвітнього дня здоров’я (кл. кер. Муравська А.О.), до Дня Європи (кл. кер. Трясиборода Л.А.), інших знаменних історичних та соціально значущих дат.
Робота учнівського самоврядування
Становленню соціального «Я», формуванню в учнів активної життєвої позиції сприяла участь учнів у роботі учнівського самоврядування гімназії. Воно уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором.
У жовтні 2018 року було обрано лідера учнівського самоврядування гімназії – президента гімназії. Ним стала учениця 9-А кл. Баранівська Руслана, яка перемогла своїх конкурентів Тимощук Анну (9-А), Подорожнього Андрія (8-А).
На принципі поєднання педагогічного керівництва з самостійною діяльністю учнів вдалося реалізувати конкурс «Міс гімназія – 2019», участь у якому взяли учениці 5-7 класів, цікавий і корисний проект – аукціон добрих справ, присвячений Всесвітньому дню благодійництва (були реалізовані проекти-переможці 5-Б кл. «День варення» (відвідування і передача солодких подарунків підопічним геріатричного пансіонату) та 6-Б кл. «Пташине містечко»), благодійну акцію «Даруймо радість дітям» (зібрано іграшки, книги, канцтовари, фрукти для вихованців Обласного центру соціально-психологічної реабілітації «Сонячний дім»), благодійний ярмарок «Традиції Різдва». На схвальну оцінку заслуговує участь класних активів у конкурсі на краще оформлення класних кімнат до Новорічних свят (найкраще із цим завданням впоралися учні 5-Б кл (кл. кер. Муравська А.О.), 6-Б кл. (кл. кер. Карпельова І.В.), 8-А кл. (кл. кер. Конончук Л.В.)), акції «Різдвяна листівка» для дітей Японії, випуск тематичних стіннівок та «усного журналу» до Всесвітнього Дня доброти активом 6-Б кл., до Всесвітнього Дня Волонтера (Дня благодійництва) активом 11-А кл.
Слід відмітити плідну роботу учасників гімназійного учнівського самоврядування: Баранівську Руслану (9-А), Мельниченко Катерину (9-А), Кравець Юлію (10-А). Співак Олену (10-А), Виглядовську Марію (11-А). Протягом року плідно і результативно працювала член «Виконкому майбутнього» при Житомирській міській раді Тимощук Анна (9-Б), за що була нагороджена грамотою ЖГГ№1.
Другий рік поспіль в навчальному закладі проводиться День гімназії. Цього року День гімназії мав на меті сприяти формуванню в учнів норм власної поведінки, вмінь цінувати себе як унікальну і неповторну особистість, особистої культури здоров’я. Програма Дня гімназії містила: фотозону, фотосушку «Спорт у житті мого класу», Парад здоров’я, благодійний ярмарок, квест, святковий концерт «Гімназійний Олімп». Спільними зусиллями вчителів, учнів, батьків було створено виховний простір, який сприяв формуванню в гімназистів здатності до активної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя, у якому кожен учень зміг проявити і розвинути свої індивідуальні здібності, у тому числі художньо-естетичні. Під час параду здоров’я класні колективи показали проекти, реалізовані на високому організаційному, естетичному рівні творчого самовираження, особливим виконанням вирізнялись творчі номери підготовлені учнями 5-Б кл. (кл. кер. Муравська А.О.), 6-А кл. (кл. кер. Баранівська Н.В.), 6-Б кл. (кл. кер. Карпельова І.В.), 8-А кл.(кл. кер.Конончук Л.В.), 9-А кл. (кл. кер. Горбаченко С.М.). Надзвичайно високий рівень організаційної підготовки та активності під час проведення благодійного ярмарку показали колективи 5-Б кл. (кл. кер. Муравська А.О.), 6-Б кл. (кл. кер. Карпельова І.В.), 8 – А кл. (кл. кер. Конончук Л.В.), 9-Б кл.(кл. кер. Трясиборода Л.А.), 10-А кл. (кл. кер. Скороход О.С.). Учні 10-А кл. на чолі з лідером класу Співак Оленою готували квест самостійно, продемонструвавши високий рівень його організаційної підготовки та проведення. Святом вшанування успіхів гімназистів став фінальний концерт «Гімназійний Олімп», програма якого включала кращі номери, підготовлені учнями протягом року. Високим рівнем виконавської майстерності вирізнялись номери 5-А кл. (кл. кер. Співак Т.Й.), 6-Б (кл. кер. Карпельова І.В.), 9-Б кл. (кл. кер. Трясиборода Л.А.) та ін.. Родзинкою свята став футбольний матч між командами учнів та вчителів. Позитивним є той факт, що всі заходи Дня гімназії відбувались за активного сприяння, допомоги, участі батьківської громадськості. Таким чином колективу гімназії вдалося створити демократичну та самодіяльну атмосферу, в якій кожен себе відчув частиною великої гімназійної родини.
Відповідальному та дієвому ставленню до навколишнього природного середовища сприяла участь дітей у місячнику з благоустрою «За чисте довкілля», в ході якого проведена робота з благоустрою та озеленення, очищення та прибирання прилеглої до закладу території. Традиційним став екологічний урок до Всесвітнього дня води, проведений працівником обласного управління водних ресурсів Дзігель М.В. для учнів 5-Б кл. (кл. кер. Муравська А.О.). Різноманітною була програма відзначення річниці Чорнобильської трагедії: позакласний захід «Чорнобиль, біль моя», усний журнал «Чорнобиль – біль Полісся» (вч. Бірюкова А.В.), відкритий виховний захід учнів 9-А кл. «Збережемо Землю для життя» (кл. кер. Горбаченко С.М.). Успішною стала участь гімназійної агітбригади «Еколята» на міському конкурсі екологічних колективів. Виступ на тему «Ландшафти, як середовище існування та об’єкт охорони», який представила команда у складі учнів 6-Б кл., відзначений подякою у номінації «Агітколективи» (керівник Муравська А.О.).
Усвідомленому розумінню особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, становленню духовно-моральної культури особистості сприяла робота за напрямком «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей», а саме: виховні години «Видатні жінки в історії та культурі України», «У чому сила любові» (9-11 кл.), «Секрети дружби» (5-6 кл.), «Етикет взаємин чоловіка та жінки» (9-11 кл.), виставка малюнків, колажів «Щаслива родина» тощо. Велика кількість заходів в гімназії проводилась за активної участі і підтримки батьків.
На позитивну оцінку заслуговує робота класних керівників Муравської А.О., Карпельової І.В., Гончарук Н.О., Трясибороди Л.А., які успішно співпрацюють з батьківською громадськістю з питань навчання і виховання учнів, здійснюють їх консультування та педагогічну просвіту, спонукають  брати участь у вирішенні завдань, які стоять перед гімназією. Педагоги активно залучають батьків до проведення окремих видів позакласної роботи з учнями, організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей.
Серед перевірених часом форм роботи з батьками залишаються батьківські збори. Саме тут виносяться на обговорення проблеми життя класного та батьківського колективів. Протягом 2018-2019 н.р. на батьківські збори виносились актуальні в роботі з батьками питання: попередження травматизму, профілактика правопорушень, негативних проявів в учнівському середовищі, попередження булінгу, насильства серед дітей: «Обговорення правил внутрішнього розпорядку, правил для учнів гімназії, правил використання мобільних телефонів під час освітнього процесу», «Причини та шляхи попередження побутового та дорожнього травматизму дітей та підлітків», (вересень); «Вплив масової культури на формування особистості гімназиста та роль батьків у прищепленні морально-етичних цінностей особистості», «Законодавство про відповідальність підлітків. Попередження негативних проявів в учнівському середовищі (булінг, насильство в сім’ї, шкідливі звички тощо)» (грудень); «Формування правової культури батьків. Роз’яснення вимог чинного законодавства щодо попередження булінгу», «Сучасні гаджети: розвага чи необхідність. Правила поведінки он-лайн» (березень); «Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей», «Психолого-педагогічні поради з питань попередження суїцидальної поведінки та виявлення ранніх емоційних розладів у дітей» (травень).
Вирішенню завдань, що стоять перед гімназію, сприяла активна робота батьківських комітетів. Слід відмітити активну роботу голів і членів батьківських комітетів класів Гриші Л.А. (8-А), Зарічної С.М. (6-Б), Шатківської С.В. (10-А), Мельниченко Р.К. (5-А), Губатюк І.В. (9-А), Бородій Р.О. (9-Б). Ці та ін.. представники батьківської спільноти були відзначені подяками ЖГГ№1 за партнерські відносини з учнівським і вчительським колективами на святі Останнього Дзвоника.
У 2018 – 2019 н.р. продовжували реалізовуватися традиційні конкурси «Клас року» та «Класний керівник року». При визначенні найкращого класу враховувався не тільки рівень навчальних досягнень учнів, а й рівень вихованості учнів класу, виконання вимог Правил гімназиста, результативність участі в загально гімназійних заходах і конкурсах. В системі виховної роботи гімназії чільне місце належить класному керівнику – творчому педагогу, який поєднує в собі вдумливість психолога, організаторські, комунікативні професійні здібності.
Напрямки виховної роботи втілюються у відповідних результатах, які були підведені на святі Останнього дзвоника. Грамотами ЖГГ№1 були нагороджені:
«Клас року 2019» – учнівський колектив 6-Б класу (кл. кер. Карпельова І.В.);
«Стіннівка року – 2019» («До Дня Європиі») – класний колектив 9-Б класу (кл. кер. Трясиборода Л.А.);
«Виховний захід року – 2019» – класний колектив 5-Б класу за виховний захід «Подорож у країну ввічливості та доброти» (кл. кер. Муравська А.О.);
«Класний керівник – 2019 » – класний керівник 6-Б класу Карпельова І.В.
Актуальні завданнями у виховній роботі на 2019-2020 н.р. є:
формування національної свідомості та самосвідомості гімназистів, утвердження в свідомості й почуттях гімназистів патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
посилення системної роботи з формування правової культури учнів;
подальше застосовування сучасних технологій виховної та профілактичної роботи з учнями;
формування системи загальнокультурних та національних цінностей кожної дитини;
стимулювання саморозвитку, самовиховання, самоосвіти учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків;
продовження роботи з розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування, залучення учнівського активу до профілактичної роботи щодо попередження негативних проявів серед учнів;
продовження роботи з надання якісного психологічного супроводу, соціально-педагогічного патронажу освітнього процесу.
5. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, де працює сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у гімнаізї формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять. Відповідно цих списків видається наказ по гімназії. Крім того, відповідно до нормативних документів в навчальному закладі організовано здійснюється медико-педагогічне спостереження за уроками фізичної культури .
Учителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у березні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри. Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, в гімназії організоване харчування учнів 5-11 класів відбувається згідно графіку на 2-й та 3-й перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у гімназії працює буфет.
Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, Дня гігієни, гімназійних спортивних свят, бесіди з лікарями та іншими фахівцями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

6. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, який тісно співпрацює з інженером департаменту освіти з охорони праці Носолем В.П., який закріплений за навчальним закладом.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. В наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях гімназії розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та виробничих нарадах.
Аналіз травматизму серед учнів говорить про необхідність посилення роботи з даного напрямку, залишаються достатньо високими показники легкого травматизму дітей на уроках фізкультури. У гімназії розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

7.Фінансового-господарча діяльність.
Будівля Житомирської гуманітарної гімназії №1 функціонує з 1987 року, належить територіальній громаді м.Житомира в особі Житомирської міської ради. Загальна площа будівлі становить 3620 кв.м.
Стан будівлі задовільний. Влітку 2019 року було проведено капітальний ремонт вхідної групи блоку А. Проте існує низька проблем, які вимагають поступового вирішення, а саме: закінчити обстеження тріщини, яка виникла на зовнішній стіні будівлі та підняти клопотання перед засновником про проведення обстеження водостічної системи закладу.
Площа прилеглої до будівлі територія становить 1,5 га. Серед проблем з утримання території, які потребують першочергового вирішення, можна визначити три: асфальтування, ремонт огорожі та модернізація спортивного майданчику.
У навчальному закладі функціонують 18 навчальних кабінетів, загальною площею 866 кв.м., з них: кабінет математики-1, кабінет фізики-1, кабінет природничих наук-1, кабінет географії-1, кабінети української мови та літератури -2, кабінет зарубіжної літератури-1, кабінети іноземної мови -8, кабінет інформатики й обчислювальної техніки -1. У кабінеті інформатики встановлено комп’ютерний клас з 8 обладнаними робочими місцями з комп’ютерами. Заняття з фізичної культури проводяться у двох гімнастичних залах. Актова зала розрахована на 80 місць, їдальня-на 50 місць. Навчальний процес підтримується діяльністю бібліотеки, фонд якої складається більш ніж з 8 тис. підручників, книг, брошур, журналів тощо.
Навчальний заклад у достатній мірі забезпечений технічними засобами навчання: 24 комп’ютери, 8 телевізорів, 8 принтерів, 12 магнітофонів, 10 відеомагнітофонів. Встановлено 2 інтерактивні дошки та 6 проекторних комплекси. 2 останніх проекторних комплекси встановлено у 2018-2019 навчальному році за сприяння депутата обласної ради Забродського М.В.
У 2018-2019 навчальному році Фондом підтримки діяльності Житомирської гуманітарної гімназії №1 «Пошук» на баланс закладу передано проекторні комплекси для кабінетів природничих наук (каб №3) та української мови (каб. №6), електронний мікроскоп для кабінету природничих наук (каб №3), набори стендів для кабінетів історії (каб. №26) та української мови (каб. №2), стенд «ЗНО-ДПА». За сприяння Фонду «Пошук» також оформлено місця відпочинку на ІІ поверху блоків А і Б, оформлено місце відпочинку під сходовою клітиною Блоку А, забезпечено стелажами для зберігання учнівських речей роздягальні закладу, зроблено стелажі для приміщення архіву тощо.
За рахунок державного бюджету поновлено меблі у медичному кабінеті, забезпечено його набором стендів медичного спрямування, проведено поточний ремонт будівлі та технічного обладнання, необхідного для забезпечення нормального функціонування навчального закладу, здійснено заміну віконних блоків фойе ІІ поверху блоку
За сприяння та фінансової підтримки Житомирської міської ради у навчальному закладі влітку 2019 року проведене капітальне будівництво вхідної групи блоку А.
8. Управлінська діяльність.
Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи гімназії, календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників, планів роботи методичних комісій, науково-методичної ради, гімназійної філії МАН тощо.. Така система планування, що відпрацьована у гімназії заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.
Адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників , поведінки, тощо. Крім цього в гімназії розроблена система моніторингу за навчально-виховним процесом. В стадії апробації знаходиться система моніторингу діяльності вчителів.
Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради гімназії, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
Адміністрація постійно працює над удосколенням системи управлінських рішень: відпрацьовується система організаційних наказів, тематика засідань при директорові та виробничих нарад тощо.

Рішення звітної конференції
1.Роботу директора гімназії Бохан М.А. вважати задовільною.
2. Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через через формування варіативної складової навчального плану, мережу участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо
3.Продовжувати здійснювати моніторинг досягнень учнів у навчальній та позанавчальній діяльності.
4.Спрямовувати виховну роботу на формування духовності особистості, забезпечення умов для індивідуального розвитку, емоційного комфорту всіх учасників навчально-виховного процесу, стимулювання творчої активності учнів.Пріоритетним напрямом виховної роботи вважати національно-патріотичне виховання.
5. Впроваджувати в практику закладу програми обміну, розширювати міжнародну діяльність гімназії.
6.Обладнати кабінет трудового навчання.
7. Продовжувати зміцнювати спортивну матеріальну базу школи через придбання інвентарю та взяти на контроль питання обладнання спортивного майданчику .
8. Продовжувати покращення матеріальної частини кожного кабінету, особливу увагу звернути на наповнення кабінетів технічними засобами навчання(інтерактивні комплекси, проекторні комплекси тощо).
9. При виконані поточних ремонтів звернуту увагу на заміну лінолеуму у навчальних кабінетах
10. Запланувати на наступний навчальнйи рік замінну віконних блоків сходової клітини блоку А.

error: Content is protected !!